Kommunestyremøte 5. mai

Innhold

Det er kommet inn to interpellasjoner til kommunestyremøtet tirsdag 5. mai.
 • Om Skytteranlegg i gamle Siljan Alpin fra Dag Jøran Myrvang (A)
 • Om Evakuer barna fra Moria fra Jan-Petter Gurholt (SV)

Disse sakene skal behandles i kommunestyremøtet:

 • Regnskap 2019
 • Årsmelding 2019
 • Årsmelding 2019 for Kontroll-utvalget
 • Salg av tilleggsareal til Sentrumsveien 33
 • Tertialregnskap 1/2020
 • Forprosjekt om boattrativitet
 • Skolemat
 • Bypakke Grenland - omfordeling av belønningsmidler
 • Innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033 fra byområdet Grenland
 • Avvikling av Telemark kommunerevisjon IKS
 • Oppdatering av selskapsavtale for Vestfold og Telemark
 • Godkjenning av låneopptak for Internkommunalt utvalg mot akuttforurensning Telemark
 • Søknad om fritak fra politiske verv

Disse sakene kommer til orientering:

 • Håndtering av koronapandemien
 • Årsrapport 2019 fra Kemneren i Grenland
 • Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Siljan kommune
 • Årsrapport 2019 fra Renovasjon i Grenland
 • Mulighetsstudie for leiligheter i Siljan sentrum

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og ifølge Reglement for folkevalgte organer, er det medlem av kommunestyret som fremmer interpellasjon som rettes til ordføreren. Interpellasjonen og svaret føres inn i protokollen.

Møtet foregår digitalt, så de som ønsker å være tilhørere til møtet må kontakte servicekontoret for å få tilgang.

Møtepapirene er tilgjengelig her.

 

Publisert: 30.04.2020 14.13