Tilskudd til tiltak i beiteområder

Innhold

Tilskudd skal hjelpe til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite og utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Grenland landbrukskontor har ansvar for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark.

Frist for å søke om tilskudd er 1. april 2020.

Søknad sendes via Altinn.no. Søknadsskjema er den samme som til Spesielle miljømidler i jordbruket.

Tilskuddet skal brukes til investeringer i beitefelt og til planlegging og tilrettelegging av arbeid.

Investeringsmidler kan søkes til:

  • sanke- og skilleanlegg
  • ferister og bruer
  • sperregjerder
  • anlegg/rydding/utbedring av drifteveier
  • saltsteinautomater
  • andre målrettede tiltak som radiobjeller eller nofence, elektronisk gjerde.

Tilskudd er hovedsakelig rettet mot lag og foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggingstiltak- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Næringsmessig beitedrift innebærer at dyra går minst 5 uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.

Enkeltforetak, som har rett til produksjonstilskudd, kan også søke når det naturgitte og driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Prioriteringer:

  • Søknader fra beitelag før søknader fra enkeltpersoner
  • Fellestiltak før enkelttiltak
  • Første prioritert: sanke- og skilleanlegg, sperregjerder, ferister og bruer
  • Andre prioritert: drifteveier, saltsteinautomater, elektronisk overvåkningsutstyr

Vilkår:

Det gis maks. 50% av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskudd gis hovedsakelig til faste installasjoner og annen utstyr knyttet til beitebruk i utmark.

Det gis tilskudd til radiobjeller til maks. 30% av voksne dyr i hver flokk. Det gis tilskudd til elektronisk gjerde - nofence.

Det må foreligge langtidsleieavtale av beiteområder på inntil 10 år. Godkjenning og tillatelse av eiere og andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, og som kan bli berørt av tiltaket.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider

Publisert: 12.02.2020 14.36