Detaljert reguleringsplan for Heiveien boligområde, felt III for gbnr. 17/8 m.fl.

Innhold

Utvalg for Samfunn i Siljan kommune vedtok 06.06.2019, sak 14/19, å legge "Detaljert reguleringsplan Heiveien boligområde, felt III for del av gbnr. 17/8 m.fl." ut til høring og på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12-10

Planen er utarbeidet av arkitektkontoret Børve Borchsenius AS i samarbeid med Siljan kommune.

Planen legger til rette for bygging av omkring 48 boliger i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur og fellesarealer. Verneinteresser knyttet til eksisterende fornminner og den gamle ferdselsvegen som passerer gjennom området er vektlagt i utformingen av planforslaget. Den planlagte arealbruken vurderes å være i samsvar med kommuneplanens arealdel, som er avsatt til «bebyggelse». Ny reguleringsplan vil erstatte del av gjeldene reguleringsplan «PlanID 9 – Holtesletta industriområde».

Viktige dokumenter

 1. Planbeskrivelse
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Reguleringsplankart
 4. Illustrasjonsplan
 5. Referat oppstartsmøte
 6. Varsling for oppstart
 7. Merknader til kunngjøring
 8. Rapport fra arkeologisk registrering
 9. Geometritegninger fra VA Consult
 10. ROS-analyse
 11. Sjekkliste Grenlandsstandaren

Har du innspill til forslaget?

Eventuelle merknader til planutkastet sendes

- elektronisk
- epost til post@siljan.kommune.no
- brev til Siljan kommune, PB 16, 3749 Siljan - Innen 10.08.2019

Har du spørsmål?

Forslag til reguleringsplanen kan også ses på Servicekontoret i Siljan kommune, Sentrumsveien 105. Ved andre spørsmål kontakt gjerne Andrea Tverå, andrea.tvera@siljan.kommune.no

Publisert: 07.06.2019 08.27