Detaljregulering for ny barnehage i Siljan sentrum for gbnr. 17/267 m.fl.

Innhold

Utvalg for Samfunn vedtok 06.06.2019 sak 15/19 å legge "Detaljert reguleringsplan for ny barnehage i Siljan sentrum for gbnr. 17/267 m.fl." ut til høring og på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Planen er utarbeidet av arkitektkontoret Søndergaard Rickfelt AS i samarbeid med Siljan kommune.

Planen legger til rette for bygging av ny barnehage med 3 avdelinger i Siljan sentrum med tilhørende uteområdene og anlegg.  Ny barnehage skal erstatte kommunal barnehage i Opdalen. Arealet er uregulert, og er i kommuneplanen avsatt til fremtidig bolig/offentlig med kombinert bebyggelse og anleggsformål. I planforslaget skal det også legges til rette for etablering av bolig med tilhørende anlegg, samt areal for rekreasjon.

Viktige dokumenter

  1. Planbeskrivelse
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Reguleringsplankart
  4. Illustrasjonsplan
  5. Kopi av varslingsdokument med adresseliste
  6. Planvurdering av innkommne innspill
  7. ROS-analyse
  8. Sjekkliste Grenlandsstandaren

Har du innspill til forslaget?

Eventuelle merknader til planutkastet sendes

- elektronisk
- epost til post@siljan.kommune.no
- brev til Siljan kommune, PB 16, 3749 Siljan - Innen 10.08.2019

Har du spørsmål?

Forslag til reguleringsplanen kan også ses på Servicekontoret i Siljan kommune, Sentrumsveien 105. Ved andre spørsmål kontakt gjerne Andrea Tverå, andrea.tvera@siljan.kommune.no

Publisert: 07.06.2019 08.27