Nedgravde Oljetanker

Innhold

Oljetanker

Miljøverndepartementet har vedtatt Forskrift om begrensning av forurensing. I forskriften er tiltak for å begrense forurensing fra nedgravde oljetanker beskrevet. Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning ved at eier av tanken regelmessig kontrollerer tankens tilstand og kvalitet.

Tilsyn og meldeplikt oljetanker

Grunneier er ansvarlig for nedgravde oljetanker på sin eiendom. Grunneier kan gi pålegg om tilsyn og kontroll til en eventuell bruker. Kommunen fører tilsyn med at forskriften overholdes. Forskriften gjelder tanker med følgende væske:

  • Fyringsolje
  • Parfin
  • Andre brennbare væsker

Grunneiere har meldeplikt for tanker som inneholder 800 liter eller mer.

For grunneiere med oljetanker større eller lik 3200 liter, kan kommunen kreve at det settes krav til regelmessig kontroll av oljetanken, og til oljetankens tilstand og kvalitet.

For særlig brennbare væsker som f.eks bensin gjelder langt strengere regler enn beskrevet her. Brannvesenet kan gi nærmere opplysninger om dettte.

Mer fokus på miljøvennlig oppvarmingskilder

Folks holdninger til miljøvern har endret seg de siste årene. Mange husstander har derfor gått over til andre fyringskilder, som varmepumper og vedovner med renere utslipp til luft.

Regjeringen har som mål at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030. Og det er foreslått hjemmel for et forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger og forbud mot fyring med fossil fyringsolje fra 2020.

Enova  gir en støtte på inntil kr 25.000 om oljefyren tas ut. Det er visse kriterier som må oppfylles for å motta støtten.

Hva kan du huske på som grunneier?

Har du en nedgravd oljetank så meld ifra til kommunen. Får vi melding om olje/parafinlukt i et boligområde, blir det dermed enklere å finne kilden.  Har du som huseiere tenkt å fjerne en tank eller fylle den med sand, benytt kvalifiserte firmaer til å utføre jobben og få kvittering for utført arbeid.

Det har forekommet lekkasjer med dramatiske utfall i Skien kommune, ved et tilfelle måtte huset rives. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å vite hva de dekker ved eventuell lekkasje.

Støtteordninger

Enova  gir en støtte på inntil kr 25.000 om oljefyren tas ut. Det er visse kriterier som må oppfylles for å motta støtten. Se deres nettsider for nærmere informasjon.

Lover

Forurensningsloven

Publisert: 27.07.2017 14.34