Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Vanebu hyttefelt

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Spir Arkitekter AS, på vegne av HyttesameieVanebu starter arbeidet med detaljregulering for Vanebu Hyttefelt

Hensikten med planarbeidet er å modernisere gjeldende plan for å fange opp nyere krav og situasjon.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til Fritidsbebyggelse», samt at det er en sone for hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Omkringliggende arealer er avsatt til LNFR-formål.
Gjeldende reguleringsplan «Vanebu Hyttefelt», fra 1979, vurderes å være utdatert

Dette planforslaget vil legges til rette for ny reguleringsplan som i sin helhet vil erstatte gjeldende reguleringsplan.

Les hele varslingsbrevet her

Oversiktskart med planavgrensning:

Publisert: 18.11.2022 10.45