Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Innhold

Lag, foreninger og kommunale tiltak som har eller ønsker å tilby ferie eller fritidsaktiviteter til målgruppen barn og unge kan søke tilskudd!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at

a) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
Søknadsskjemaet vil bli publisert senest 22. november 2019.

Utfyllende informasjon tilskuddsordningen finnes her:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Publisert: 08.11.2019 14.02