Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 på Holtesletta

Innhold

Det er utarbeidet et forslag til detaljert reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende på to delstrekninger ved fv.32 på Holtesletta. Har du innspill?

Utvalg for Samfunn i Siljan kommune har vedtatt å legge "Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 på Holtesletta - Plan ID 45", ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven.

Planforslaget er utarbeidet av Siljan kommune i samråd med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektet er en del av arbeidet med Bypakke Grenland.

Har du innspill?

Eventuelle merknader til planutkastet sendes kommunen innen 12. november.

Les dokumentene og om hvordan du gir dine innspill her

Publisert: 15.10.2021 12.35