Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Innhold

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet - frist 17. desember!

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
(Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.)

Om tilskuddsordningen

• Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.
• Søknadsfrist: 17. desember 2021
• Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
• Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Hvem kan søke?

• Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
• Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
• Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
• Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.
• Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
• Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
• En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
• En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Informasjon til alle søkere

• Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen og veilederen nøye. Dere søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.
• Søknadsskjemaene finner dere i søknadsportalen.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Et hovedgrep i forskriften er at det skal søkes om midler til ulike aktivitetstyper. Aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de ulike ordningene. Målet med å definere aktivitetstypene på forhånd har vært at dere skal bruke mindre tid på å søke samtidig som vi vil kunne saksbehandle søknader og rapportere raskere. Bufdir er opptatt av at dere skal skrive søknader med konkret innhold. Bruk hjelpetekstene som dere får under utfylling av søknadene aktivt.

Et annet viktig mål med den nye tilskuddsordningen er at kommunene skal få større mulighet til å se sine satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midler på en måte som bidrar til målet med tilskuddsordningen. En stor endring fra tidligere år er at kommunene i de fleste tilfeller kun skal levere én hovedsøknad. Denne kan inneholde flere aktivitetstyper. Les mer om dette i veilederen til forskrift.

Endringer som gjelder for alle søkere:

• Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
• Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.
Endringer som gjelder for kommunale søkere:
• Kommuner, herunder alle bydelele i Oslo, skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der de kan legge til flere aktivitetstyper. Dersom kommuner/bydeler søker om aktivitetstypene tilskudd til koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden. Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen kommer frem av forskrift, veileder til forskrift og veileder til kommunene.
• Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. Dette innebærer at alle bydelene i Oslo skal ha sendt inn bekreftelsesskjema og oppnevnt en kontaktperson for tilskuddsordningen i forkant av utlysningen. Oslo kommune sentralt skal også ha oppnevnt en kontaktperson og sendt inn bekreftelsesskjema. Søknader om prosjekter i Oslo kommune knyttes til bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knyttes til Oslo kommune sentralt.
• Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører, og det er ikke lengre et krav til at kommunene skal skrive en vurdering av søknadene. Kommunene skal ikke rangere sine egne søknader. Krav om rangering omfatter alle kommuner som har mer enn én søknad fra andre aktører (frivilligheten og private aktører). Kravene til forankring i kommunen er også forenklet. Kommunene må forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå.

 

Publisert: 10.12.2021 09.25