Valg av ungdomsråd i Siljan

Innhold

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskolen i Siljan kan foreslå kandidater til det nye ungdomsrådet i Siljan kommune. Fristen er 14. oktober.

Ungdomsrådet i Siljan kommune skal ha 5 medlemmer foreslått av organisasjoner for ungdom, herunder elevråd. Alle medlemmer skal ha personlig varamedlem. Medlemmene til ungdomsrådet velges for inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

I ny kommunelov er ungdomsråd gitt samme rett til medvirkning som eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. I forskriften til kommuneloven står det at organisasjoner for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til ungdomsrådet, som skal representere deres interesser.

Forskriften sier blant annet:

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Forslag til kandidat sendes til Siljan kommune - post@siljan.kommune.no senest 14. oktober.

Les mer om Ungdomsråd her

Publisert: 02.10.2019 15.11