Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 på Holtesletta - Plan ID 45

Innhold

Utvalg for Samfunn i Siljan kommune vedtok 07.10.2021, sak 12/21, å legge "reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fv.32 på Holtesletta - Plan ID 45" ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Det er utarbeidet et forslag til detaljert reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak for gående og
syklende på to delstrekninger ved fv.32 på Holtesletta.

Planforslaget er utarbeidet av Siljan kommune i samråd med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektet er en del av arbeidet med Bypakke Grenland. 

Viktige dokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. ROS-analyse
  5. Varslingsmateriale
  6. Kommentar til innkomne innspill
  7. Innkomne innspill til varsling - samlet
  8. Sjekkliste Grenlandsstandarden

Har du innspill til forslaget? 

Eventuelle merknader til planutkastet sendes til kommunen innen 12.11.2021

- elektronisk her
- epost til post@siljan.kommune.no
- brev til Siljan kommune, PB 16, 3749 Siljan 

Har du spørsmål?

Forslag til reguleringsplanen kan også ses på Servicekontoret i Siljan kommune, Sentrumsveien 105. Ved andre spørsmål kontakt gjerne Andrea Tverå, andrea.tvera@siljan.kommune.no 

Publisert: 13.10.2021 13.30