Politisk organisering

Innhold

Ordfører

Kjell Abraham Sølverød (SP) er Siljans ordfører. Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i kommunestyre og formannskap. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne - om ikke myndigheten er delegert andre.

Varaordfører er Bent Gurholt (H)

Kontaktinformasjon

Ordfører:
Epost: KjellAbraham.solverod@siljan.kommune.no
Telefon: 35 95 25 25
Mobil: 993 01 899

Varaordfører:
Epost: Bent.Gurholt2@siljan.kommune.no
Mobil: 932 40 080

Partiene representert i kommunestyret

Følgende politiske partier er representert i Siljan kommunestyre i perioden 2019-2023:

Senterpartiet 
Arbeiderpartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti

SV Sosialistisk Venstreparti

Kommunestyret

Kommunestyret har 17 medlemmer og ledes av ordføreren.

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet og behandler saker i tråd med dette.

Kommunestyrets myndighet framgår av kommunelov, særlover, forskrifter og egne vedtak.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum og holdes i Kommunestyresalen i Kommunehuset.

Servicekontoret er kommunestyrets sekretariat, og alle henvendelser kan rettes hit.

Politisk sekretariat

Servicekontoret: Epost: post@siljan.kommune.no Tlf.: 35 94 25 00
Politisk sekretær Kjersti Grave Næss
Epost: kgn@siljan.kommune.no
Tlf.: 35 94 25 85
Mobil: 988 39 065

Medlemmer i kommunestyret perioden 2019-2023:

Senterpartiet:
Kjell Abraham Sølverød - kjellabraham.solverod@siljan.kommune.no
Karoline Tveitan - tveitan.karoline@gmail.com
Thomas Høiseth - thomas.hoiseth@huh.no
Halvor Staulen - halvor.staulen@gmail.com
Turid Oterholt - turot8@yahoo.no
Torstein K. Kiste - torsteinki@icloud.com
Ahmad Hamaza Hasan - ahmadhamza151089@gmail.com

Arbeiderpartiet:
Dag Jøran Myrvang - damyrva@online.no
Else Marie Norheim - norheim@online.no
Roger Plassen - rogeplas@online.no
Ådne Usterud Høiseth - adne.hoiseth@hotmail.com
Lene Kolstad - le-kols@online.no
Øystein Ekli - hoeekli1@gmail.com

Høyre:
Bent Gurholt - bentgur@gmail.com
Ann Christin Allum - AnnChristin.Allum@siljan.kommune.no

Kristelig Folkeparti:
Elisabeth Hammer - elisabeth.hammer69@gmail.com

SV Sosialistisk Venstreparti:
Jan-Petter Gurholt - jan-petter@live.no  

Formannskapet

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ. 

Formannskapet behandler blant annet økonomisaker som skal sluttbehandles i kommunestyret. Formannskapet har 7 medlemmer og  ledes av ordføreren.

Medlemmer i formannskapet perioden 2019 - 2023

Kjell Abraham Sølverød (SP) - kjellabraham.solverod@siljan.kommune.no 
Karoline Tveitan (SP) - tveitan.karoline@gmail.com
Jan Petter Gurholt (SV) - jan-petter@live.no 

Dag Jøran Myrvang (AP) - damyrva@online.no 
Roger Plassen (AP) - rogerplas@online.no  
Elisabeth Hammer (KrF) - elisabeth.hammer69@gmail.com

Bent Gurholt (H) - bentgur@gmail.com

Politiske utvalg

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

Nye medlemmer for perioden 2019-23 velges i kommunestyret 22.10.19

Utvalg for helse

Ann Christin Allum, (H) - Leder
Kim Vegard Rekvik, (H) - Nestleder

Medlemmer:
Sindre Klakegg Bruflot, Sosialistisk Venstreparti
Anne Merete Kløverød, Senterpartiet
Roger Plassen, Arbeiderpartiet
Lene Kolstad, Arbeiderpartiet
Einar Ask, Kristelig Folkeparti

Varamedlemmer:
Karin Jørgensen, Senterpartiet
Kjell Bruflot, Sosialistisk Venstreparti
Knut Harald Andresen, Høyre
Elin Nordbø, Senterpartiet
Jeanne Bøe, Arbeiderpartiet
Per Kristian Øksenholt, Arbeiderpartiet
Olaf Baasland, Kristelig Folkeparti

Møtesekretær: Øyvind Lovald

Utvalg for Samfunn

SP, H og SV:

Jan-Petter Gurholt (SV) Leder jan-petter@live.no
Karoline Tveitan (SP) nestleder treitan.karoline@gmail.com
Bent Gurholt (H) bentgur@gmail.com
Charlotte Stensrud (SV) c.stensrud@yahoo.no

Varamedlemmer:
Solfrid Tveitan (SV) tor-tvei@online.no
Bernt Johannesen (H) berntjo@online.no
Irene Kalleberg (SV) irene.kalleberg@lunde-bareskole.net
Jan Harald Serkland (SP) jhserkla@online.no

AP og KrF

Roger Plassen (A) rogerplas@online.no
Jeanne Bøe (A) jeanne@boesfilmogteater.no
Olaf Baasland (KrF) obaaslan@online.no

Varamedlemer:
Nils Petter Holt (AP) nilspholt@gmail.com
Elisabeth Hammer (Krf) elisabeth.hammer69@gmail.com
Tom Pedersen (AP) ragnhild@jenz.no

Møtesekretær Kjell G. Borgeraas

Utvalg for Oppvekst

SP, H og SV

Thomas Høiseth (SP) Leder, thomas.hioseth@huh.no
Marius Ward (H) Nestleder, m-ward@online.no
May Kristin Staulen (SP) mkristst@online.no
Isak Øverbø (H) isakoev@gmail.com

AP og Krf

Øystein Ekli (A) hoeekli1@gmail.com
Helle Øyan Borsodi (A) borsodi@gmail.com
Elisabeth Hammer (Krf) elisabeth.hammer69@gmail.com

Møtesekretær, Torny Strand Moripen

Valgstyret

Kjell A Sølverød, Senterpartiet - Leder
Kim Vegard Rekvik, Høyre - Nestleder

Medlemmer:
Solfrid Tveitan, Senterpartiet
Dag Jøran Myrvang, Arbeiderpartiet
Else Marie Norheim, Arbeiderpartiet

Varamedlemmer:
Jan-Petter Gurholt, Sosialistisk Venstreparti
Ann Christin Allum, Høyre
Ragnhild Lien Myrholt, Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti
Roger Plassen, Arbeiderpartiet
Elisabeth Hammer, Kristelig Folkeparti

Møtesekretær, Jan Sæthre

Kontrollutvalg

Jan Olav Hagen, Arbeiderpartiet - Leder i utvalg
Helga Baasland, Nestleder i utvalg

Utvalgsmedlem:
Ole Arthur Austad, Senterpartiet

Varamedlemmer:
John Øygarden
Gunn Berit Rygg Holmelid
Roar Henning Teigen

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) har sekretariatsoppdraget for kontrollutvalget i kommunen. Møteplan og sakspapirer er også tilgjengelig på deres hjemmeside www.temark.no/siljan

Eldrereådet

Torgunn Lund Myrvang Leder i utvalg
Ragnhild Løver Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem
Kåre Eriksen Utvalgsmedlem
Else Marie Norheim Arbeiderpartiet - Utvalgsmedlem
Jan-Petter Gurholt Sosialistisk Venstreparti - Utvalgsmedlem

Kirsten Brattekås Senterpartiet - Varamedlem i utvalg
Solveig Marie Øksenholt Varamedlem i utvalg
Ole Arthur Austad Senterpartiet - Varamedlem i utvalg
Edgar Kløverød Varamedlem i utvalg

Sekretær: Øyvind Lovald

Råd for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse

Halvor Staulen Leder i utvalg
Hege Engelstad Nestleder i utvalg

Ole Arthur Austad Senterpartiet - Utvalgsmedlem
Einar Ask Kristelig Folkeparti - Varamedlem i utvalg
Anne-Grethe Skonnord Kristelig Folkeparti - Varamedlem i utvalg
Ragnar Lund Varamedlem i utvalg

Sekretær: Øyvind Lovald

Reglement for folkevalgte

Reglement som gjelder den politiske virksomhet i Siljan kommune:

Reglement for delegering
Reglement for etikk
Reglement for godtgjøring til folkevalgte
Reglement for kommunestyret
Reglement for offentlig spørretime
Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for økonomiske interesser og styreverv

Politivedtekter for Siljan kommune

Slik påvirker du

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre.

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden.

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via servicekontoret.

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via kommunens servicekontor.

Publisert: 23.06.2017 14.08
Kommunehuset - Servicekontoret

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35 94 25 00

Send sikker epost

Åpningstid: kl. 08:00-15:30
Sommertid i juli måned: kl. 09:00-14:00
Påsken: kl. 09:00-14:00, onsdag stengt.