Opdalen barnehage

Innhold

«Opdalen barnehage – den lille barnehagen der hvert enkelt barn får vokse i et trygt og kreativt miljø»

Om Opdalen barnehage

Barnehagen ligger i Opdalen, ei lita grend ca. 7 km nord for Siljan sentrum. I nærområde til barnehagen er det flere gårdsbruk med husdyrhold og jordbruksområder.

I løpet av 2020 vil Opdalen barnehage bli erstattet med en ny barnehage som bygges i sentrum av Siljan kommune.

Visjon

«Opdalen barnehage – den lille barnehagen der hvert enkelt barn får vokse i et trygt og kreativt miljø.»

Vi ønsker å være en barnehage som lar seg inspirere av elementer fra Reggio Emilia filosofien med hovedfokus på barns læringsmiljø. Det gir oss et bredt verdigrunnlag som bygger på barns medvirkning, barnet som viktig innbygger i bygda vår og på barndommen som viktig i seg selv.

Vi ønsker å legge til rette for gode arenaer, eller møteplasser hvor barna får leke, forske og være kreative. Der det fysiske miljøet er en viktig pedagogisk ressurs og både materialer og rom skal inspirere til samarbeid, lek og skaperglede. Vi tror at når barna og de voksne har noe meningsfylt å holde på med sammen, vil det skape gode relasjoner, utvikle vennskap og en opplevelse av felleskap og tilhørighet.

Verdier og grunnsteiner

Vi har tre verdiord som er viktige for arbeidet med  barna, men også for de voksne som jobber i barnehagen vår.
Verdiordene handler for oss om: 

MEDVIRKNING: vi vil at alle skal bli sett og hørt og oppleve seg som viktige i fellesskapet vi er en del av.

MENINGSKAPENDE:  vi vil at alle skal få oppleve en mening med det vi gjør,  i alle aktivitet og lek – ved å oppleve mening trives en bedre og lærer bedre.

MANGFOLD:  vi vil at alle skal få være den de er – det handler om å lære, utforske og   respektere forskjeller innad i en gruppe.  Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Våre tre grunnsteiner:

LIVSMESTRING handler om å skape felles opplevelser, vennskap og tilhørighet. Vi ønsker at alle barn og voksne som er tilknyttet vår barnehage skal føle en tilhørighet til barnehagen vår.
Det handler også om å skape robuste barn – som mestrer motgang og utfordringer og blir kjent med egne og andres følelser.

BARN OG ROM med det mener vi at det fysiske miljøet er en viktig pedagogisk resurs. Rom og materialer skal være inspirerende og utfordrende for alle barn.

REGGIO EMILIA inspirasjonen gir oss grunnlag for å bygge på barns medvirkning, barnet som viktig innbygger i kommunen vår og på barndommen som viktig i seg selv. 

Ønsker du å lese mer om barnehagen vår, så anbefaler vi at du tar en titt i årsplanen vår.

Fagteam barnehage

Fagteam gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder med særlige behov i Siljan kommune. De fleste barn vi arbeider med går i barnehage og hjelpen gis der. Ansatte i fagteamet samarbeider tett med barnehagepersonell og barnets foreldre.

Avdelinger

Opdalen barnehage er en 2- avdelings barnehage.

Tommeliten er navnet på småbarnsavdelingen. Her er det plass til 9 barn og 3 voksne. Ved behov kan avdelingen utvides til å ta imot 13 barn. Det vil da være en ansatt ekstra i tillegg til grunnbemanningen.

Tyrihans er storbarnsavdelingen. Her er det plass til 18 barn i alderen 3-6 år, og det er 3 voksne hver dag.

Avdelingene har et godt og nært samarbeid. De er på turer sammen og har ulike felles arrangementer og faste aktiviteter sammen gjennom året. Innimellom deler de opp gruppene, slik at de eldste barna på Tommeliten er sammen med de yngste barna på Tyrihans.

Antall barnehageplasser: 31

Bemanning: Vi følger nasjonalt vedtatt pedagog og bemanningsnorm.
Vi har en stabil og erfaren personalgruppe
Alle våre ansatte har barnehagelærerutdanning eller fagbrev som barne - og ungdomsarbeider.
Vi har erfarne vikarer.

Dette blir nye Sagaenga barnehage

Den nye barnehagen i Siljan, Sagaenga barnehage, skal holde til i sentrum av bygda. Det vil bli en 3 avdelings barnehage – med en småbarnsavdeling og to avdelinger med barn fra 3-6 år.

I nærområdet til barnehagen er det jordbruks og friluftsområder, boliger, butikker, sykehjem og bibliotek.

Når vi flytter inn i ny barnehage vil det meste av det pedagogiske arbeidet fortsette som tidligere - se Årsplan Opdalen barnehage 2019-22
Men noe nytt vil vi tilføre fordi vi får et nytt nærområde og derfor nye muligheter.

Vi vil at barna skal være aktive deltakere i nærmiljøet til barnehagen. Det kan være faste turer til biblioteket, handle på butikkene, samarbeid med sykehjemmet, turer i nærområdet og ut i naturen.

Samarbeidprosjektet mellom Siljan sykehjem og barnehagen er allerede i startfasen og sammen skal vi etter hvert skape møteplasser hvor eldre og barn kan treffes. Vi ønsker å legge til rette for gode opplevelser gjennom felles aktiviteter på tvers av generasjoner.

I Sagaenga vil vi fremdeles ha fokus på sunn og næringsrik kost. Vi skal vektlegge mat og måltid som en pedagogisk aktivitet og barna skal medvirke i matlagingen. Vi vil fortsette med varm havregrøt til frokost og hjemmebakt brød. Siden barnehagen ligger i et jordbruksområdet vil det være naturlig at vi lager til en grønnsakhage slik at barna kan få innsikt i matens opprinnelse, og også oppleve gleden ved å så, dyrke og høste egne grønnsaker.

Ønsker du mer informasjon om Sagaenga barnehage ta kontakt med styrer i Opdalen barnehage.

Åpningstid

Kl. 07:00 - 16:45

Barnehageruta

Barnehageruta for barnehagene i Siljan 2019-2020
Barnehageruta for barnehagene i Siljan 2020-2021

Samarbeid hjem-barnehage

Vi ønsker et nært samarbeid med foreldregruppa slik at vi sammen kan lage en best mulig barnehage for barna. Vi inviterer alle nye foreldre til et informasjonsmøte på våren før oppstart i barnehagen Det vil bli felles foreldremøte for både "nye" og "gamle" på høsten. Den daglige samtalen ved henting og levering er viktig, der blir ofte praktisk informasjon utvekslet. Dersom det er ting dere ønsker å ta opp, så avtaler vi et møte.

Her er et eget hefte med informasjon om samarbeid hjem-barnehage.

Kommunikasjon barnehage/hjem  - foregår via IST Direkte, hvor dere som foresatte selv registrerer dersom barnet er syk, skal ha fri eller dersom det er andre avtaler som skal legges inn på deres barn.

FAU og SU

FAU (foreldreutvalget) består av alle foreldre i barnehagen. FAU velger et styre som består av 2 representanter fra hver avdeling. Her skal foreldrenes fellesinteresser fremmes, og FAU blir forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

SU (Samarbeidsutvalget) består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling, en ansattes representant fra hver avdeling, samt en representant fra kommunestyret. Barnehagens styrer deltar som eiers representant og sekretær. SU arbeider for saker som er viktige for barnehagens innhold og generell virksomhet. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det er SU som godkjenner barnehagens årsplan.

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle familier med barn i førskolealderen ett til seks år kan søke barnehageplass. For å få plass i en kommunal barnehage må familien bo i kommunen når plassen skal tas i bruk.

Barn som oppfyller disse kriteriene er prioritert en tildeling av barnehageplass:

Barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes, og som er bosatt i Siljan når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.

Søke eller endre barnehageplass

Søke eller endre barnehageplass gjør du i Barnehage- og SFO-portalen

Søknadsfrist er 1.mars

Om søknadsprosessen

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året. Man kan søke tre alternativer, Sagaenga (Opdalen frem til okt/nov), Loppedåpan og Skogloppa.

Barn som allerede har plass men ønsker endringer av barnehage og/eller %plass, må også søke innen fristen.

Søknadsfrist er 1.mars, med oppstart 1.august.

Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrere i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer i opptaksnemnda.

Det legges vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket.

Det søkes om barnehageplass elektronisk fra Barnehage- og SFO-portalen. Svar på barnehageplass blir gitt i samme foreldreportal rundt midten av mars. Deretter har foreldre en uke på å svare tilbake til kommunen - i Barnehage- og SFO-portalen på om de ønsker plassen eller ikke.

Plass i barnehage må sies opp innen den 30. i måneden (i Barnehage- og SFO-portalen).

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Klagefristen er tre uker etter mottatt svar på barnehageplass. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

 

Hva koster barnehageplass i Siljan?

Priser pr. måned fra 1.januar 2020
5 dager                              kr. 3.135,- 
4 dager

kr. 2.508,-

3 dager

kr 1.881,-

2 pluss 3 dager

kr. 1.568,-

2 dager

kr. 1.254,-

Kostpenger for full plass

kr. 400,-

 - Kostpenger i Skogloppa for full plass
(for melk, frukt og ett varmmåltid i uka)

kr. 250,-

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Vi har inntektsavhengig gradert foreldrebetaling og gratis kjernetid for alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer med lav inntekt. Inntektsgrense er husholdninger som tjener mindre enn 548.500,- i året. Denne prisjusteres fra 1. august 2020 til kr. 566.100,-. I tillegg videreføres ordningen med at husholdninger med samlet årsinntekt på kr. 574.750,- ikke skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.
Kommunen har egen modereasjonsording for husholdninger som tjener mindre enn 3G.

 Moderasjonsordninger

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

Grensen for maksprisen blir fastsatt av Stortinget, og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. I Siljan er dette kr. 400,- for full plass.

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 

Det er to nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen:

  1. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal man har redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen. Fra 1.januar 2020 gjelder dette husholdninger med en samlet inntekt inntil 574 750,- kroner.
  2. Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timers gratis kjernetid pr. uke. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548.500 kroner. Fra 1.august 2020 endres prisen for gratis kjernetid til 566 100 kroner.
Kommunal moderasjonsordning

Siljan kommune har en egen moderasjonsordning for familier og husholdninger med lav inntekt.

Dersom husholdningens samlede bruttoinntekt er lavere enn 3G ( beløp i 2019 er kr. 299 574,-), kan det søkes om 60% reduksjon i foreldrebetalingen.

Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Familier som har inntekt under kr. 428 000,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

Søknader på moderasjonsordninger må gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett år om gangen. Søknaden skal inneholde det siste års skattemelding og annen dokumentasjon på inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Jamfør forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Søk om redusert betaling for barnehageplass  (pdf-skjema)

Søk om redusert foreldrebetaling for barnehageplass (elektronisk skjema)

Planer og rammeverk

Barnehagene i Siljan er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for Oppvekst. Barnehages samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Barnehageloven

Vedtekter kommunale barnehager

Rammeplan for barnehager

Årsplan i barnehagen Opdalen

Helhetlig skole og barnehageplan

Innmelding 1. klasse

Du trenger ikke søke skoleplass ved Midtbygda barneskole for 1.klassinger som er bosatt i Siljan. Barnet blir automatisk plassert på skolen og det sendes ut informasjon i januar. Vedtaksbrev sendes ut i slutten av februar.

Tilflyttere eller andre som ønsker skoleplass ved Midtbygda skole må ta kontakt med skolen på tlf.: 35942510

Publisert: 11.10.2019 10.35
Opdalen barnehage

Besøksadresse:

Rustadveien 339
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35941404

Kontaktperson: Karin Idris

Tittel: Konstituert Barnehagestyrer

Telefon: 924 57 496