Tilbud til de som har rett til omsorgstilbud i barnehagen

Innhold

Familier der begge foresatte er beordret på jobb og som innehar en «kritisk samfunnsfunksjon» har krav på dette omsorgstilbudet.

Foresatte  melder sitt behov til styrer Lisbeth E. Christensen på epost.

Omsorgstilbudet er på tvers av barnehagene i Siljan.   Det tilbys i barnehagens åpningstid fra kl.07.00-16.45. Det skal være et trygg, godt sted å være for barna med voksne som ivaretar god omsorg, tilbyr lek og aktiviteter. Ellers vil personalet følge de rutinesituasjoner som er vanlig. Det vil være kjente voksne fra både Loppedåpan og Opdalen tilstede pr. dag. Personalet skal være trygge, gode voksne som opptrer mest mulig normalt, unngår å skape frykt ved å snakke over hodene på barna om situasjon, men bruker sin kompetanse i å snakke med barn, trygg barna på det de lurer på.

Omsorgstilbudet vil i hovedsak bemannes av fagarbeidere fra barnehagene. Pedagoger vil i hovedsak ha hjemmekontor med påfølgende arbeidsoppgaver. Styrere sørger for en rullering av personell inn i omsorgstilbudet.

I forbindelse med opprettelse av et omsorgstilbud i Loppedåpan barnehage, er det nå utarbeidet ekstra hygienetiltak som ALLE må vite om og følge.

Reglene er gjeldende fra mandag 16.03.2020, ved oppstart av omsorgstilbud i forbindelse med Koronasituasjon. Omsorgstilbudet er opprettet i Loppedåpan barnehage med styrer Lisbeth E. Christensen som kontaktperson. I utgangspunktet holdes kun avdeling Huldra oppe, samt bruk av fellesrommet/ kjøkken. Skulle det bli mange barn må v fordeles oss i mindre grupper. Styrere har ansvar for å bemanne omsorgstilbudet til enhver tid ut fra behovet.

Alt personell i Loppedåpan og Opdalen barnehage skal være informert om hvilke barn dette gjelder og hvilke ekstra tiltak vi iverksetter i forhold til hygiene.

Dette er noen av de mange hygienetiltakene som iverksettes.

  • Strenge og veldig tydelig hygienerutiner rund matservering og stell.
  • Ved turer ut av barnehagen må ansatte ta med håndsprite så lenge beholdningen rekker.
  • Det oppfordres til å være mest mulig ute i løpet av barnehagedagen.
  • En ansatt pr. dag tar ansvar for ekstra vask/ sprite dørhåndtak, vannkraner, overflater vi anser som ekstra utsatt for smitteoverføring.
  • Ellers følge skjerpet hygienetiltak fra folkehelsen- se hygieneplakat.
  • Lavterskel for å kontakte foresatte dersom barn viser tegn til sykdom.
  • Foresatte har selv et ansvar i å vurdere om barnet er frisk til å gå i barnehagen.
  • Ved symptomer på feber, hoste, sår hals eller rennende nese skal barnet ikke komme.
  • Ved tvil ring barnehagen tlf. 35942920 eller felles mobil i denne perioden som vil være: 97564124

Ellers må dere som foresatte sørge for at barnet har skiftetøy, utetøy/ fottøy tilgjengelig i barnehagen.

De som skal sove må som vanlig ha med egen vogn, husk bleier og kosedyr/ sutt til de som trenger dette. Niste til frokost om det er behov.

Ellers må dere som foresatte være nøye med å gi nødvendig informasjon vedrørende ditt barn til personalet. På den måten kan vi sammen gi et best mulig tilbud til barnets beste.

Har dere spørsmål utover den informasjon som her er gitt, så tar dere kontakt med undertegnede!

Enda mer detaljert informasjon ligger på barnehagenes informasjonskanal IST Direkte.

Velkommen til deg og dine

Siljan 15.03.2020

Lisbeth E. Christensen
styrer
epost: lisbeth.ekornrodchristensen@siljan.kommune.no
mobil 95851231

Karin Idris
styrer 
mobil 92457496

Publisert: 16.03.2020 08.04