Vil du bli meddommer?

Innhold

Å stille opp som meddommer er et samfunnsansvar vi har alle sammen. Siljan kommune søker nå etter nye kandidater for de fire neste årene. Kommunen trenger meddommere til tingretten, lagmannsretten og til særskilt utvalg for jordskiftesaker. I tillegg innstilles det en liste på skjønnsmedlemmer, som velges av fylkestinget.

De nye velges for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem, og som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Dersom du ønsker å melde din interesse ber vi deg benytte vårt elektroniske skjema "Meddommer".

Har du spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknadskjema er det bare å ta kontakt.

Spørsmål kan rettes til:

kgn@siljan.kommune.no eller på tlf 98 83 90 65

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt 1 til 2 ganger i året. De fleste rettsaker varer fra 1 til 3 dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og dette innebærer normalt fri fra ordinært arbeid for å utøve vervet. Dersom du blir trukket i lønn, har du krav på å få tapet dekket.

Vervet som meddommer i Nedre Telemark tingrett eller Agder lagmannsrett innebærer at du er en av flere lekmenn som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Kommunestyret skal også velge medlemmer til jordskifteretten og forliksrådet, samt foreslå kandidater til skjønnsmedlemsutvalget.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere. Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende:

  • Være over 21 år og under 70 ved valgperiodens start.
  • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskaranteneInnført i folkeregisteret som bosatt i Siljan kommune på valgdagen
  • Være norsk eller nordisk statsborger eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene

Meddommerne skal være vanlige kvinner og menn, og utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Hvilke oppgaver får du?

Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre lekdommere vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Meddommer Nedre Telemark tingrett, Skien
Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i Agder lagmannsrett, Skien
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fem meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med to fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmennene kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten), som er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønnsmennene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antall fagdommere.
Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn, jfr. skjønnsloven § 14. Dette gjelder særlig kompetanse innen mekanisk, jord- og skogbruk og bygg- og anlegg.

Jordskiftemeddommere
Jordskiftemeddommere er lekfolk som har kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene, jfr. jordskiftelovens § 8. Jordskiftemeddommere deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng.

 

Publisert: 08.05.2020 10.38