Tiltak i Siljan fra januar 2021

Innhold

Kommunens smitteverntiltak vurderes fortløpende, og følger i all hovedsak de nasjonale og regionale anbefalingene.

Siljan sykehjem
Besøksforbudet på Siljan sykehjem ble opphevet 28.12.20. De smitteverntiltakene som nå gjelder ved sykehjemmet nå er at hver beboer får 2 dager pr. uke hvor de kan ta imot besøk. Det er fremdeles viktig at alle som skal besøke beboere på sykehjemmet ringer på forhånd for å avtale tidspunkt. Ved besøk på pasientrom er det kun en besøkende av gangen iført munnbind. Ellers kan et besøksrom benyttes etter avtale med personale. Ordningen gjelder inntil videre.

Skolene
Siljan ungdomsskole og Midtbygda barneskole begynner det nye året på rødt nivå, og fortsetter derfor med tiltakene fra desember med egne innganger for hvert trinn, ikke fellesrom for trinnene – elevene må være på eget klasserom eller ute i pausene. Fokuset på smittevern med sprit/håndvask, avstand og at man må være hjemme ved symptomer på sykdom fortsetter.

Barnehagene
Loppedåpan barnehage og Sagaenga barnehage fortsetter også på rødt nivå, som innebefatter i hovedsak færre kontaktpunkter i løpet av barnehagedagene for ansatte, barn og foresatte.
Det viktigste er at ved å fortsette med gode smitteverntiltak vil det gjøre barnehagedagene så god som mulig for barna og de ansatte. Barna skal fortsatt møte trygge, kjente voksne og sin faste barnegruppe, oppleve trygge og kjente rutiner.

Det er fortsatt fokus på å gi sårbare barn og barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber et godt omsorgstilbud.

smittevernteamet
Smittevernteamet i Siljan har i 2020 gjort en fantastisk jobb, og de vil fortsetter den gode jobben i 2021 med testing og smittesporing!

Publisert: 31.12.2020 13.09