Bofelleskapet

Innhold

Bofellesskapet

Bofelleskapet har 4 tilrettelagte plasser for personer over og under 18 år med funksjonsnedsettelse som har behov for heldøgnsomsorg og langvarige koordinerte tjenester.   En av boenhetene er forbeholdt avlastning.

Kontaktinformasjon

Leder for pleie og omsorg Silje Tveiten Sannerholt, tlf. 901 39 076 eller servicekontoret tlf 35 94 25 00.

Søk om plass (pdf) 

Avlastning barn og unge

Gjennom avlastningsopphold skal kommunen samordne og prioritere fordelingen av avlastningstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming. Målet er å lette arbeidsbelastningen for pårørende. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessisg fritid og ferie. Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontnuitet.

Kontaktinformasjon 

Leder for pleie og omsorg Silje Tveiten Sannerholt, tlf. 901 39 076 eller Servicekontoret 35 94 25 00 

Søk om avlastning (pdf) 

Klageadgang

Vedtak kan påklages. Klagefristen er fire uker fra du mottok vedtaket.

Klagen rettes til avdeling Helse som vurderer saken på nytt. Klagen må være skriftlig. Hvis ikke vedtaket endres, oversendes klagen til Fylkesmannen i Telemark.

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til avdeling for helse: Postboks 16, 3749 Siljan

Lovverket

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Publisert: 09.05.2017 09.25