Husbankens tilskudd-og låneordninger

Innhold

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og bostøttekontoret hos avdeling for helse. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Les mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider

Søknad sendes elektronisk eller i papirutgave til avdeling for helse.

Kontaktinformasjon

NAV Siljan, Tlf.: 800 80 000

Startlån

Startlån og tilskudd skal bistå til at vanskeligstilte på boligmarkedet får mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egenhånd. Dette er husstander som normalt ikke får lån i vanlig bank eller andre kredittinstitusjoner.
Søker som antas å kunne få hel eller delvis boligfinansiering i det ordinære lånemarkedet, må henvises til andre finansinstitusjoner før søknad om Startlån kan behandles og lånebehovet fastlegges.

Boligen må ligge i Siljan kommune.
Søker må ha inntekt og evne til å betjene lånet og andre faste utgifter.
Søker må ha fylt 18 år.

Reglement for Startlån  (pdf) - vedtatt i Kommunestyret 8.2.2022

Les mer informasjon om startlån på Husbankens nettsider

Søk om startlån/tilskudd (husbanken.no)

Søknad sendes elektronisk eller i papirutgave til avdeling for helse.

Kontaktinformasjon

Avdeling Administrasjon Tlf.: 35 94 25 00

Tilskudd til etablering

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en nøktern og funksjonell bolig til overkommelige kostnader. Det innvilges normalt 10/15% av kjøpesummmen. Tilskuddsbeløp vurderes imidlertid i hvert enkelt tilfelle. 

Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 % hvert år over 20 år. Det legges vekt på boligbehov, og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Tilskuddet utgjør toppfinanseringen av boligprosjektet. Som grunnfinansiering kan det søkes om startlån eller grunnlån.

Kan innvilges til dekning av egenkapital til:

  • Oppføring av nye boliger
  • Kjøp av bolig
  • Større utbedring av bolig
  • Refinansiering

Les mer informasjon om tilskudd til etablering på Husbankens nettsider

Kontaktinformasjon

Avdeling Helse, Tlf.: 481 40 128 

Tilpasning av bolig

Tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av ny eller brukt bolig, samt til oppføring av garasje for funkjonshemmede eller personer som har et særlig sosialt behov. Med utbedring menes arbeid som gir boligen en bedre standard og at boligen over tid kan fungere godt. Vedlikeholdsarbeider kan også finansieres med tilskuddsmidler. 

Ordningen er behovsprøvd og søker kan derfor bli prioritert etter den økonomiske situasjonen.

Formålet er å tilpasse den enkelte bolig til den enkelte søkers livssituasjon, og med utbedring menes arbeid som gir boligen bedre standard. Vedlikeholdsarbeider innvilges normalt ikke, men vedlikeholdsarbeider i tilknytning til utbedringen kan også finansieres med tilskuddsmidler. Tilskuddet kan også kombineres med lån til utbedring/banklån.

Prioritert gruppe er søkere over 60 år, fysisk og psykisk funksjonshemmede eller økonomisk vanskeligstilte. Dokumentert behov.

Søknadsskjema og mer informasjon om tilskudd til tilpasning på Husbankens nettsider

Kontaktinformasjon

Avdeling Helse, Tlf.: 481 40 128

Tilskudd til utbedring og prosjektering

Dersom du har behov for tilpasning av boligen din i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Søknadsskjema og mer informasjon om tilskudd til utredning og prosjektering  på Husbankens nettsider

Søknadsskjemaet sendes til Avdeling Helse.

Kontaktinformasjon

Avdeling Helse, Tlf.: 481 40 128

Publisert: 29.06.2017 11.20