Fysioterapi og ergoterapi

Innhold

Fysio- og ergoterapitjenesten er lokalisert på helse- og omsorgssenteret i Sentrumsveien 22.

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både som forebyggende og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. 

Tjenester
 • undersøkelse og behandling
 • funksjonsudninger/motorisk vurdering
 • psykomotorisk fysioterapi
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • re/habilitering
 • hverdagsrehabilitering
 • gruppetrening, fallforebyggende gruppe
 • veiledning, informasjon og undervisning
 • helsestasjon
 • skolehelsetjeneste
 • tverrfaglig samarbeid

Fysioterapeutene i Siljan kommune gir tilbud til barn, unge, voksne og eldre, og følger opp i hjemmet, i barnehage/skole og i institusjon.

Kontaktinformasjon
 • Kristin Runge Sørensen, sjeffysioterapeut, kommunefysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut,

          tlf.: 917 95 168. Man-fre kl. 08:30-15:30.

 • Cecilie Mustvedt, kommunefysioterapeut, tlf.: 409 19 173. Man-fre kl. 08:30-15:30
 • Kine Claussen, privatpraktiserende fysioteraput tlf: 958 78 787. Man-ons 07.30 - 15.00, fred 07.30-14.00

 • Ergoterapeut - Ida Hexeberg Bjørkvold, tlf.: 907 89 775
Pris

Prisen på tjenesten er avhengig av type behandling og er fastsatt ved standardisert takstplakat.

 

Søknadskjema (pdf)

Du kan også få søknadsskjema ved å henvende deg til avdeling for helse eller til servicekontoret.

 

Ergoterapi

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har, eller står i fare for å få vansker med dagliglivets aktiviteter. Målsettingen er å skape deltakelse og inkludering gjennom å se menneskets funksjon i sammenheng med dennes omgivelser og aktiviteter. Ergoterapeuten har en tilretteleggingskompetanse som søker å gjøre hverdagslivet mulig. Utgangspunktet for tiltak er hva som er viktig for den det gjelder.

Tjenester
 • Hjelpemidler
 • Re/habilitering
 • fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet
 • utvikler menneskets mestring
 • tilrettelegger aktiviteter
 • endrer omgivelser

Kommunal ergoterapeut gir tjenester rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Tiltak kan rettes mot både hjem, barnehage, skole, arbeidsplass og lokalmiljø.

Kontaktinformasjon
 • Ergoterapeut - Ida Hexeberg Bjørkvold, tlf.: 907 89 775

Tjenesten er gratis.

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere personer med funksjonsnedsettelse sine praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, slik som arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator og mer.

Kortidsutlån

Korttidsutlån inntil 2 år der hjelpemidlet lånes i påvente av et fast hjelpemiddel eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidslån kan du

 • kontakte Ergoterapeut Ida Bjørkvold på tlf.: 907 89 775 eller
 • hjemmesykepleien på tlf.: 911 75 977

Siljan kommunes hjelpemiddellager er lokalisert på Helse og omsorgssenteret, Sentrumsveien 22, 3748 Siljan

Langtidsutlån

Langtidsutlån formidles av Hjelpemiddelsentralen (NAV) etter søknad og vedtak. For å få hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Kontaktinformasjon

Ved behov for hjelpemidler til langtidslån kan du kontakte:

 • Ergoterapeut Ida Bjørkvold, tlf. 907 89 775, epost: ihb@siljan.kommune.no
 • Hjelpemiddelsentralen nav.no direkte

Synskontakt

Er synsevnen din redusert til ca 6/18 (0,33 %) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over 2 år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som reduserer synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler.

Tjenester

Synshemmede med visus 0.3 eller dårligere. Må ha vært hos øyelege i løpet av de to siste årene.

Årsaken(e) til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege. Dersom man kontakter kommunen for bistand til å kartlegge behov og bistand til oppfølging som for eksempel i forbindelse med å søke hjelpemidler, vil det stilles krav til at man kontakter øyelege for dokumentasjon først, dersom det ikke foreligger slik dokumentasjon fra før. Dersom synsproblemet er avklart og synet er så dårlig at man har problemer med å mestre sine daglige gjøremål, kan man ta kontakt med helsetjenesten i kommunen.

Dersom en bruker allerede har dokumentasjon, kan det initieres bruk av ergoterapeut fra kommunen for tilrettelegging i hjemmet og bistand til å trene på og lære seg å mestre daglige aktiviteter. Det er også mulig for kommunehelsetjenesten å søke NAV om bistand til utredning og utprøving. Aktuelle hjelpemidler kan være optiske hjelpemidler og ADL hjelpemidler. Ergoterapeuten vil også bistå med å håndtere og trene på hverdagsaktiviteter uavhengig av hjelpemidler. Ergoterapeut i kommunen kan også bistå med å få lånetilgang hos Norsk Lyd-og Blindeskriftbibliotek.

Alle personer kan søke om hjelpemidler fra NAV. Dersom det ønskes bistand fra ergoterapeut i kommunehelsetjenesten, initieres dette gjennom henvendelse til avdeling for helse. Dette er uavhengig av Synskontakt.

Kontaktinformasjon
 • Ergoterapeut Ida Bjørkvold, tlf. 907 89 775, epost: ihb@siljan.kommune.no
Pris 

Tjenesten er gratis.

Hørselskontakt

Personer som ønsker vurdering for høreapparat, må kontakte sin fastlege.

Fastlegen henviser til hørselsentralen som iverksetter kartlegging og bestilling av høreapparat og hjelpemidler i hjemmet. Hørselsentralen har oppfølgingssamtale.

En bruker blir ikke innvilget hjelpemidler for hørsel i hjemmet uten først å ha vært til utredning på hørselsentralen.

Tjenester

Bruker skal ha vært hos hørselslege i løpet av de to siste årene.
Bruker skal ha blitt vurdert for behov av høreapparat.

Dersom en bruker allerede har høreapparat, kan det henvises til ergoterapeut fra kommunen for ytterligere tilrettelegging i hjemmet, som for eksempel hjelpemidler i form av ”Isbjørn” osv.

Alle personer kan søke om hjelpemidler fra NAV, men dersom det ønskes bistand fra ergoterapeut i kommunehelsetjenesten, initieres dette gjennom henvendelse til Bestillerkontoret. Dette er uavhengig av Hørselskontakt. All bruk av ergoterapitjenester initieres via Bestillerkontoret og henvises videre i henhold til prioriteringsnøkkel.

Skade eller svikt på hjelpemidler knyttet til hørsel Bruker bør selv sjekke ”enkle” ting som batteri, renhold eller om det er tett.

Dersom ikke dette fungerer, må bruker selv ta direkte kontakt med leverandør. Leverandør reparerer eller bestiller nytt hjelpemiddel. Kontaktinfo til leverandør blir oppgitt ved utlevering av hjelpemiddel.

Kontaktinformasjon
 • Ergoterapeut Ida Bjørkvold, tlf.: 907 89 775, epost: ihb@siljan.kommune.no
Pris 

Tjenesten er gratis.

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no  

Lovverket

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

 

Publisert: 09.05.2017 09.25
Fysio- og ergoterapeut

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942500

Kontaktperson: Kristin Runge Sørensen

Tittel: Sjeffysioterapeut

Telefon: 91795168

Kontaktperson: Cecilie Mustvedt

Tittel: Kommunefysioterapeut

Telefon: 40919173