Hjemmetjenesten

Innhold

Hjemmetjenesten er lokalisert på helse- og oppvekstsenteret.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har blant annet ansvar for å utføre tjenester som personlig stell, pleie av alvorlig syke og døende, administrering av medisiner, sårskift, måltider til hjemmeboende. Det er hjemmetjenesten som kommer hvis du bruker trygghetsalarmen.

Hjemmehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen.

Kriterier

Den som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie daglige gjøremål, har krav på hjelp.

Personer som har et særlig hjelpebehov i forhold til praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom/funksjonshemming.

Generell info

Kommunen har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Tjenesten gis etter individuelle behov. Kommunen skal blant annet tilby:

 • Helsetjenester i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie
 • Rehabilitering
 • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 • Plass i institusjon, herunder sykehjem
 • Avlastningstiltak for barn og voksne, gjelder ved særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Det kan på dette søknadsskjema også søkes om omsorgsbolig, trygghetsalarm og dagtilbud

Det kan det på egne skjema søkes om transporttjeneste for forflytningshemmede (TTF), ledsagerbevis, tekniske hjelpemidler, bostøtte og individuell plan

Økonomi For noen tjenester må bruker betale egenandel. Hvilke dette gjelder får du vite ved å kontakte kommunen. Helse- og omsorgstjenesten innhenter nødvendige opplysninger for beregning av egenandelen.

Informasjon om saksbehandlingen Opplysningene i søknaden, med eventuelle vedlegg, vil ligge til grunn for behandling av søknaden. Koordinerende enhet vil, etter mottatt søknad, kontakte deg for å utrede saken nærmere.

Opplysningene du gir behandles fortrolig.

Du har rett til innsyn i saksdokumentene, rett til å få tilføyd mangler og å få slettet feil.

Journal I følge forskrift om pasientjournal, skal det opprettes journal for hver pasient. Du kan ikke reservere deg mot at slik journal opprettes, men du kan be om at enkelte ansatte ikke gis tilgang til din journal.

Alle landets kommuner skal ha IPLOS som standardisert verktøy for dokumentasjon, rapport og statistikk for kommuner og sentrale myndigheter. Alle personopplysninger blir anonym- isert ved oversendelse til sentrale registre.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sentrumsveien 22

Leder for pleie og omsorg, Merete Borgeraas, tlf 35942573 eller servicekontoret tlf 35942500

Pris

Gjeldende fra 01.01.2019

1 g = kr. 96.883,-

Abb nr.    Inntekt

350        96.883,-  -   193.766   (1-2G)    kr.  210

351     193.766,01 -  290.649   (2-3G)    kr.  719

352     290.649,01  -  387.532 (3-4G)     kr.1.284

353    387.532,01 -    484.415 (4-5G)       kr.1.711

354        over              484.415   (5-)        kr.2.337

Avdeling for helse har i 2019 en selvkostpris på kr.313,- pr time hjemmehjelp. Denne timeprisen vil bli brukt dersom dette faller rimeligere ut for brukeren.

 

Søk om hjemmehjelp elektronisk

Søknadskjema (pdf)

Du kan også få søknadskjema ved å henvende deg til avdeling for helse eller til servicekontoret.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov i hjemmet. Dette kan for eksempel være hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, medisinadministrering m.m.

Kriterier

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp.

Eldre, syke og personer med funksjonsnedsettelse.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sentrumsveien 22

Leder for pleie og omsorg, Merete Borgeraas, tlf 35942573  eller servicekontoret tlf 35942500

Pris

Tjenesten er gratis

Søk om hjemmesykepleie elektronisk  

Søknadskjema (pdf)

Du kan også få søknadskjema ved å henvende deg til avdeling for helse eller til servicekontoret. 

Rehabilitering

For å gjenvinne funskjon og mestre hverdag i eget hjem etter sykdom kan du få tverrfaglig oppfølgning.

Hverdagsrehabilitering

For å gjenvinne funskjon og mestre hverdag i eget hjem etter sykdom kan du få tverrfaglig oppfølgning.

Matombringning

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. 

Kriterier

Sykdom, alder eller andre årsaker som  gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sentrumsveien 22

Leder for pleie og omsorg, Merete Borgeraas, tlf 35942573 eller servicekontoret tlf 35942500

Pris

Pris gjelder for 2019

Middag kr. 73,- pr porsjon

Dessert kr. 15,- pr porsjon

Søk om matombringing

Søknadskjema (pdf)

Du kan også få søknadskjema ved å henvende deg til avdeling for helse  eller til servicekontoret. 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator – et lavterskeltilbud i kommunen. Kreftkoordinatoren er kreftsykepleier og kjenner til kreftomsorg i ulike sykdomsfaser. Kreftkoordinatoren skal være et tilbud til alle som har, eller har hatt, kreft og deres pårørende. Målet er å bidra til trygghet og en sammenhengende helsetjeneste innad i kommunen, og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kreftkoordinatoren skal også bistå slik at barn og unge som er pårørende, får god oppfølging.

Kreftkoordinatoren kan bidra med råd og veiledning, være en ressursperson for pasient og pårørende og samarbeide med hjemmesykepleien, kommunens ergo-og fysioterapeuter, fastlegene og andre fagpersoner. Er det nødvendig med helsehjelp, kan kreftkoordinatoren bistå med søknad til avdeling for helse.

Målgruppe

Kreftpasient og deres pårørende

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sentrumsveien 22

Kreftkoordinator Kirsten Heimholt tlf 90406209

Demenskoordinator

Avdeling for helse har egen demenskoordinator. Demenskoordinator er behjelpelig med bl.a følgende:

 • Samtale med pårørende
 • Vurdering/kartlegging ved mistanke om demens
 • Være behjelpelig med å tilrettelegge tilbud for pasienter med demens og deres pårørende.
Målgruppe

Personer med demens og deres pårørende

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:Sentrumsveien 22

Demenskoordinator Kari Sæthre tlf 99591714

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere personer med funksjonsnedsettelse sine praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, slik som arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator og mer.

Kortidsutlån

Korttidsutlån inntil 2 år der hjelpemidlet lånes i påvente av et fast hjelpemiddel eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidslån kan du

 • kontakte avdeling for helse,hjelpemidler på tlf. 35 94 29 40 eller 35 94 25 73
 • møte direkte på Helse og oppvekstsenteret ; Sentrumsveien 22, 3748 Siljan mellom kl 0900 og 1500 mandag til fredag
Langtidsutlån

Langtidsutlån formidles av Hjelpemiddelsentralen (NAV) etter søknad og vedtak. For å få hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Kontaktinformasjon

Ved behov for hjelpemidler til langtidslån kan du

 • kontakte avdeling for helse, tlf. 35 94 29 40 eller 35 94 25 73
 • kontakte nav.no direkte

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i eget hjem. Bruker får en alarmknapp som kan trykkes på for å oppnå kontakt. Når alarmen utløses, vil kyndig personell straks ta telefonisk kontakt og eventuelt komme hjem til vedkommende så raskt som mulig.

Kriterier

Alarm kan kobles til både analog linje og GSM (mobil) telefon. Analog linje anbefales da mobilnettet er mer ustabilt. Ved kobling til mobiltelefon må brukeren skaffe et ekstra SIM-kort, et M2M-abonnement fra Telenor. Kontantkort kan ikke brukes. Det tilkommer en engangs monteringsavgift samt en månedlig abonnementsavgift.

Det er også mulig med røykvarsler koblet via trygghetsalarmen. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sentrumsveien 22

Leder for pleie og omsorg, Merete Borgeraas, tlf 35942573 eller servicekontoret tlf 35942500

Pris

Pris gjelder for 2018

Det månedlige abonnementet kr. 274,-. 

Søk om trygghetsalarm

Søknadskjema (pdf)

Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til avdeling for helse eller servicekontoret

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra avdeling for helse, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på, skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemnd for endelig avgjørelse.

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Lov om pasient og brukerrettighet

Lov om helsepersonell mv

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Hjemmetjenesten

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942576

Kontaktperson: Silje Tveiten Sannerholt

Tittel: Leder for pleie og omsorg

Telefon: 901 39 076

Kontaktperson: Per Kolle Tobiesen

Tittel: Fagsykepleier hjemmebaserte tjenester

Telefon: 605 48 058

Publisert: 02.05.2017 12.10