Nedsatt funksjonsevne

Innhold

Avlastning barn og unge

Avlastning gis for å avlaste den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning er ment å gi omsorgsyter mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis.

Kontaktinformasjon 

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim tlf.: 957 40 805 eller Servicekontoret 35 94 25 00

Kriterier

Omsorgspersoner med et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett på avlastning. Det vil si at barnet/omsorgsmottaker ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelp i dagliglivets gjøremål.

Søk om avlastning (pdf) 

Støttekontakt

Fritidskontakt/støttekontakt er en tjeneste man kan søke på dersom man av ulike årsaker trenger hjelp/oppfølging for å delta på ulike sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.

Kontaktinformasjon

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim tlf.: 957 40 805 eller servicekontoret 35 94 25 00.

Kriterier

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt eller delvis avhengig av hjelp for å delta på fritidsaktiviteter.

Søk om støttekontakt (pdf)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Dette er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på, beregnet for personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren selv organiserer arbeidet til den som yter bistand. Det må søkes om tjenesten.

Kontakinformasjon

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim tlf.: 957 40 805 eller servicekontoret 35 94 25 00

Kriterer
  • Personer under 67 år med langvarig og stort behov for assistanse.
  • Personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne med behov for avlastningstiltak.
  • Behov utover 2 år.
  • Tjenestebehov på minst 32 timer pr uke.
  • Brukere med minst tjenestebehov på minst 25 timer pr uke har også rett til å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommune kan dokumenter at en slik organisering vil medføre en vestentlig økt kostnad for kommunen.
  • Bruker eller andre nærstående personer med påta seg å være arbeidsleder.
  • Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende å fullmakt.

 

Håndbok fra Helsedirektoratet

Søk om BPA (pdf)

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en økonomisk kompensasjon til den som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, f.eks. sterkt funksjonshemmede barn, voksne eller aldersdemente.

Ingen har krav på omsorgslønn. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Ordningen tar ikke sikte på å gi dem som har tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider.

Kontaktinformasjon

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim tlf.: 957 40 805 eller Servicekontoret 35 94 25 00

Kriterier

Det skal foreligge en situasjon med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra avdeling for helse, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no  

Postadresse: Siljan kommune, Avdeling for Helse, Postboks 16, 3749 Siljan.

 

Lov og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Publisert: 09.05.2017 10.39