Helsesykepleiertjenesten

Innhold

Ansatte

Helsestasjon og Skolehelsetjenesten:

Anne Doris Kobro Hjort
Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten
Tlf.: 928 38 712
Epost: anne.doris.kobro.hjort@siljan.kommune.no

Anniken Amlie
Helsesykepleier
Tlf.: 902 07 461
Epost: anniken.amlie@siljan.kommune.no

Jordmor

Siljan kommune kjøper jordmortjeneste fra Skien kommune. Alle gravide i Siljan kan benytte seg av denne tjenesten.

Jordmortjenesten i Skien kommune  holder til på Kverndalen helsestasjon.

Jordmor tilbyr individuelle konsultasjoner og helsekontroller gjennom svangerskapet til alle gravide. Partner er velkommen til å være med. Du anbefales å ta kontakt tidlig i svangerskapet for viktig livsstilsinformasjon og tett oppfølging. Dette er for å gi ditt barn den beste starten. Tjenesten er gratis.

Åpningstider

Kverndalen helsestasjon, Kongensgt. 31, tlf. 35 58 15 18

Åpent mandag kl. 08.00 - 13.00, tirdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00 - 14.00.

Ellers etter avtale med jordmor.

Svangerskapskontroll

Samtalene med jordmor vil ha forskjellig innhold, etter hva som er relevant for den gravide. Jordmor vil komme med god faglig helseinformasjon, slik at hver enkelt får mulighet til å ta de beste valgene under svangerskapet.

Kvinnens trygghet i møte med den forestående fødsel, livssituasjon og kosthold er temaer som naturlig kommer opp. Den gravide kan selv bestemme om hun ønsker å gå hos jordmor og lege eller om en har primæransvar.

Fødselsundervisning/omvisning i fødeavdelingen

Jordmortjenesten tilbyr, i samarbeid med Grenland familiekontor, fødselsundervisning og omvisning i fødeavdelingen.

Hjemmebesøk

Etter fødsel vil jordmor gi tilbud om hjemmebesøk til førstegangsfødende kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp eller andre utfordringer i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.

Tilbud om etterkontroll

Etterkontroll blir gjort 6-8 uker etter fødsel, og skal være en gjennomgang av fødeselsopplevelsen,

Fremtidig prevensjonsveiledning og tilbud om å få tatt celleprøver og innsetting av spiral (dog først etter 3 mnd). Ta kontakt for avtale.

Helsestasjon  0-6 år

Helsestasjon for sped- og småbarn 0-6 år er et helsefremmende - og forebyggende tiltak for denne aldersgruppen og deres foreldre. Det er helsestasjon for sped- og småbarn på helse og oppvekstsenteret. Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade. 

Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes. 

Åpningstider

Det er åpent mandag - fredag kl. 09.00-15.00.

Hjemmebesøk etter fødsel

Det anbefales hjemmebesøk av helsesykepleier til alle nyfødte.

Første besøk bør gjennomføres 7.–10. dag etter fødselen.

Det blir gitt tilbud om å være med i barselgruppe. Helsestasjon arrangerer første samling.

Standard konsultasjonsprogram

Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel

 • 6 uker m/lege og helsesøster - vaksine: Rotavirus
 • 3 mnd m/helsesøster – vaksine: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Haemophilus influensa/Polyomyelitt/Pneumokokk/Hepatitt B og Rotavirus.
 • 5 mnd m/helsesøster – vaksine: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Haemophilus influensa/Polyomyelitt/Pneumokokk/Hepatitt B
 • 6 mnd m/lege og helsesøster
 • 8 mnd m/fysioterapeut og helsesøster
 • 10 mnd m/helsesøster
 • 12 mnd m/lege og helsesøster – vaksine: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Haemophilus influensa/Polyomyelitt/Pneumokokk/Hepatitt B
 • 15 mnd m/helsesøster – vaksine: Meslinger/Kusma/Røde hunder
 • 18 mnd m/helsesøster ved behov
 • 2 år m/lege og helsesøster
 • 4 år m/lege og helsesøster - språk 4 kartlegging

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Foreldreveiledningsgrupper

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov som ICDP.

Tverrfaglig samarbeid

Sammensatte utfordringer krever sammensatte tiltak. Helsestasjonen har utbredt tverrfaglig samarbeid med andre tjenester ved behov.

Skolehelsetjenesten 1-10 trinn

Skolehelsetjenesten omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid i  grunnskolen som omfattes av opplæringsloven. Den består av fysioterapeut, lege og helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Åpningstider

Gå inn på den enkelte skoles hjemmeside for oversikt over når skolehelsesykepleier er tilstede.

Målrettede helseundersøkelser på bestemte alderstrinn

1. trinn:           

Helseopplysningsskjema og orientering om skolehelsetjenesten. Besøk i klassene og deltar på foreldremøte. Tverrfaglig skolestartundersøkelse i løpet av første skoleår.

2. trinn:           

Individuell konsultasjon med alle elever og foresatte. Vaksine (mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio). Høyde og vekt.

3. trinn:

Gruppekonsultasjon.

6. trinn:           

Helseopplysning/pubertetsundervisning. Vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder).

7. trinn:           

Vaksine, kun jenter (mot humant papilloma virus, HPV). Denne vaksinen gies 2 ganger i løpet av skoleåret. Fra høsten 2018 skal både gutter og jenter få denne vaksinen.

8. trinn:           

Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte. Helseopplysning individuelt eller i klassene med tema helse. Høyde og vektmåling. Besøk av helsesykepleier fra helsestasjon for ungdom.

9. trinn:           

Gruppeundervisning om samliv, prevasjon og kjønnssykdommer.

10. trinn:         

Påfyllingsdose av vaksine (mot, difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt). Besøk på helsestasjon for ungdom.

Andre tjenestetilbud
 • Overgangsmøte mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten i barneskolen.
 • Overgangsmøte mellom skolehelsetjenesten i barneskolen og skolehelsetjenesten i ungdomsskolen.
 • Individuell veiledning etter «åpen dør»- prinsippet.
 • Oppfølging av elever med spesielle behov.
 • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids-, og læringsmiljø.
 • Fast deltagelse i TPO-team (Tilpasset opplæring) på skolen, med PPT og barnevern.
 • Bidrar til skolens helseundervisning.
 • Innebærer også veiledning til skolens personale.
 • Ved spørsmål og behov for hjelp kan elevene, foreldrene eller lærerne ta direkte kontakt med skolehelsesøster på den enkelte skolen.
 • Tilby gruppevirksomhet i fht. ulike team etter behov for den enkelte. Dette kan være PIS-grupper (for barn med delt hjem) eller ICDP foreldreveiledning. Ta kontakt dersom det skulle være ønskelig med deltagelse i grupper eller spørsmål rundt dette.
 • Skolehelsetjenesten har utbredt samarbeid med spesialisthelsetjenesten som feks BUP.
 • Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen er for ungdom mellom 13 og 23 år fra Siljan og er lokalisert i Skien. Her kan ungdom få hjelp av helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Helsestasjon for ungdom bidrar med rådgivning, veiledning, undersøkelser og forebyggende behandling. De som jobber her har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og det er ikke nødvendig å bestille time.

Helsestasjon for ungdom er et supplement til, og ingen erstatning for, skolehelsetjenesten. Helsestasjonen har tett samarbeid med skolehelsetjenesten og jobber tverrfaglig med andre hjelpeinstanser når det er behov for det.

Åpningstider

Mandag fra kl. 09.00 – 19.00

Onsdag fra kl. 09.00 – 15.00

Torsdag fra kl. 09.00 – 18.00.

Det er lege til stede på helsestasjonen hver mandag kveld.

Hva bistår helsestasjon for ungdom med?

Helsestasjon for ungdom bistår blant annet med:

 • Forebygging av uønsket svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
 • Informasjon om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
 • Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Forebygging av psykososiale plager og psykiske belastninger, med særlig fokus på grupper med spesielle behov og ungdom i risikosonen.
 • Foreldresamarbeid ut i fra behov.
 • Tverrfaglig samarbeid og tiltak.
 • Råd og veiledning på telefon.
Besøksadresse og kontakttelefon

Kverndalsgaten 10, Skien sentrum

Telefon: 35 58 15 02

Flykninger og asylsøkere

Helsesykepleiertjenesten i Siljan kommune arbeider helsefremmende og forebyggende blant flykninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Tjenesten skal bidra til å styrke helsetjenestetilbudet i form av veiledning, opplysning og rådgivning med mål om økt mestring av hverdagens krav og styrket egenomsorg. Arbeidet retter seg mot alle aldersgrupper, men med særlig vekt på barn og unge og deres familier. Helsesykepleier samarbeider tett med helsestjenesten i kommunen, voksenopplæringen, Nav, fastlegene og alle målgrupper i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsesykepleier vil være tilstede på voksenopplæringen til faste tidspunkter.

Lover og forskrifter

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inklusivt svangerskapsomsorg med jordmor er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m og Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

Publisert: 02.05.2017 12.13

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 92838712

Kontaktperson: Anne Doris Kobro Hjort

Tittel: Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjeneste

Telefon: 928 38 712

Kontaktperson: Anniken Amlie

Tittel: Helsesykepleier

Telefon: 902 07 461