Sykehjem

Innhold

Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem er et heldøgnstilbud for deg som ikke kan bo hjemme lenger.

Kriterier

Du kan søke om et slikt tilbud hvis du oppfyller kravet om heldøgns omsorgstjenester etter Lov om helsetjenesten i kommunen. Det betyr at du er kommet i en situasjon hvor behovet for helsehjelp er blitt så stort at du ikke lenger kan bo hjemme. Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet prøves ut først og deretter korttidsopphold ved Siljan sykehjem  før heldøgns omsorgstjenester kan vurderes.

Pris

Opphold i institusjon 2024

Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem  
Heldøgnsopphold kr. 193,-
Dag- eller nattopphold kr.  110,-

Ved innvilgelse av korttidsopphold over 60 døgn ved sykehjem gis det fratrekk for boutgifter for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Det betales vederlag av alle inntekter deriblant renteinntekter. Friløp før beregning av vederlag for opphold i institusjon er kr. 10.000,-.

Langtidsbeboere på sykehjem, som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på
kr. 48.300 kroner.

Hjemmehjelp/praktisk bistand 2024

Maksimalsatser for mottakere med

Inntekt 0-2G kr.   230,- pr. måned
Inntekt 2-3G kr.   845,- pr. måned
Inntekt 3-4G kr. 1.507,- pr.måned
Inntekt 4-5G kr. 2.065,- pr.måned
Inntekt over 5G kr. 2.743,- pr.måned
Middag kr.     85,- pr. porsjon
Dessert kr.     17,- pr. porsjon
Mobil alarm kr.    475,- pr.måned
Stasjonær alarm kr.    359,- pr.måned
Kjøring til dagaktiviteter innad i kommunen kr.      63,- pr. tur

Omsorgsboliger

Husleie for omsorgsboliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.

Søk om kommunale helse- og omsorgstjenester (elektronisk skjema)

Kontaktinformasjon

Avdeling for helse Leder for koordinerende enhet
Anita Vindheim Tlf.: 957 40 805
Epost: anita.vindheim@siljan.kommune.no

Betaling for langtidsopphold beregnes individuelt ut fra inntekt.

For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. (Lovdata.no)

Korttidsopphold

Tidsbegrenset døgnopphold på korttidsavdeling for dem som trenger opptrening og/eller skal komme seg etter sykdom/skade, som kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet eller er akutt syke eller døende. Tilbudet gis ved Siljan sykehjem.

Kriterier

Søker må ha rett på helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Søker må selv ønske korttidsopphold og det må foreligge egensøknad. Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.

Pris

Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester § 4 (Lovdata). Egenandelens størrelse ved korttidsopphold:

Kommunen kan ta betaling fra første dag for korttidsopphold og dag - eller nattopphold.
Pris for korttidsopphold er kr. 185,- pr. døgn (fra 01.01.2024).

Har bruker hatt flere korttidsopphold med betaling av egenandel etter § 4, kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester

Du kan også få søknadsskjema ved å henvende deg til avdeling for helse eller til servicekontoret

Rehabilitering

For å gjenvinne funksjon og mestre hverdag etter sykdom kan du få tverrfaglig oppfølgning.

Dag- og nattopphold

Dag- og nattopphold er en tjeneste som kan tilbys dersom brukeren kan ha behov for tilsyn på dag eller natt.

Kontaktinformasjon

Leder for pleie og omsorg, Silje Tveiten Sannerholt, tlf.: 901 39 076 eller servicekontoret tlf.: 35942500 (kl. 09-14).

Pris

Gjeldene for 2024

Heldøgnsopphold: Kr.185,-
Dag- eller nattopphold: kr. 105,-

Søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjeneste

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra avdeling for helse, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Lov om pasient og brukerrettighet

Lov om helsepersonell mv

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Publisert: 25.09.2017 13.31
Sykehjem/hjemmetjenester

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942574

Kontaktperson: Silje Tveiten Sannerholt

Tittel: Leder for pleie og omsorg

Telefon: 901 39 076

Kontaktperson: Bodil Selvåg Holtan

Tittel: Fagsykepleier for sykehjemmet

Telefon: 409 19 170