Tilskuddsordninger

Innhold

Siljan kommune har flere tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål

Tilskudd til statlige spillemidler

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg.

Krav i forbindelse med tildeling av spillemidler er satt av Kulturdepartementet.

Søk her

Veileder for å søke

På regjeringen.no finner du årets veileder. 

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema på anleggsregisteret.no 

Statllige søknader videresendes til Fylkeskommunen.

Kommunal søknadsfrist

1. oktober.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66,
epost:  jan@siljan.kommune.no 

Tilskudd til kulturaktivitet

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til økt kulturell aktivitet i Siljan.

Søk elektronisk her

Kriterier for å søke

Reglement for tildeling av tilskudd til kulturaktivitet (pdf)

Elektronisk søknadskjema via "søk her" link over.

Revidert regnskap skal leveres ved gjennomført tiltak.

Søknadsfrist

Fortløpende. Søknadsfrist minimum en måned før arrangentet finner sted. Saksbehandlingstid avhenger av politiske utvalgsmøter.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66
epost:  jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no 

Tilskudd til kulturformål for barn og unge

Formål med denne tilskuddsordningen er å støtte kulturelt arbeid for barn og unge i kommunen.
Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema.

Fast årlig søknadsfrist for hovedtildeling av midler er 15. april.

Søk her

Kriterier for å søke

Reglement for tildeling av tilskudd til kulturformål for barn og unge (pdf)

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema via "søk her" over. Årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår skal ligge ved søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. april

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66, epost:  jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no 

Kulturpris

Siljan kommunes kulturpris skal tjene som inspirasjon og stimulans for personer eller organisasjoner som gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.

Forslag til kandidater skal være skriftlig og begrunnet, og gjøres elektronisk HER eller sendes på e-post til post@siljan.kommune.no eller leveres på servicekontoret INNEN 15. oktober.

Retningslinjer for kulturprisen Siljan kommune
  1. Siljan kommune deler hvert år ut kulturpris i den utstrekning det er avsatt midler til dette.
  2. Kulturprisen kan deles ut innenfor kulturs samlede ansvarsområde. Ved fordeling av prisen skal det over et visst tidsrom legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike  kulturaktiviteter.
  3. Formålet med prisen skal være å tjene som inspirasjon og stimulans for personer som  gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.
  4. Kulturprisen kan også tildeles en organisasjon.
  5. Kulturprisen settes til maksimum det beløpet som står på kommunens budsjett det enkelte år og minimum 2500.
  6. Kulturprisen deles ut på grunnlag av foreslåtte kandidater. Utvalg for samfunn er ikke bundet av innkomne forslag og kan selv foreslå kandidater.
  7. Utvalg for samfunn avgjør om kulturprisen skal deles ut og til hvem.
Publisert: 07.08.2017 09.14