Tilskudd

Innhold

Siljan kommune har flere tilskuddsordninger til kultur- og idrettsformål

Tilskudd til statlige spillemidler

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg.

Krav i forbindelse med tildeling av spillemidler er satt av Kulturdepartementet.

Søk her

Veileder for å søke

Her finner du årets veileder

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema. 

Statllige søknader videresendes til Fylkeskommunen.

Kommunal søknadsfrist

1. oktober.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66,
epost:  jan@siljan.kommune.no 

Tilskudd til arrangement

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til økt kulturell aktivitet i Siljan.

Søk her

Kriterier for å søke

Reglement for tildeling av tilskudd til kulturarrangement (pdf)

Elektronisk søknadskjema via link over.

Revidert regnskap skal leveres ved gjennomført tiltak.

Søknadsfrist

Fortløpende. Søknadsfrist minimum en måned før arrangentet finner sted. Saksbehandlingstid avhenger av politiske utvalgsmøter.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66
epost:  jan@siljan.kommune.no 

Tilskudd til kulturformål for barn og unge

Formål med denne tilskuddsordningen er å støtte kulturelt arbeid for barn og unge i kommunen.
Stønad fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema.

Fast årlig søknadsfrist for hovedtildeling av midler er 15. mai.

Søk her

Kriterier for å søke

Reglement for tildeling av tilskudd til kulturformål for barn og unge (pdf)

Slik søker du

Elektronisk søknadskjema. Årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår skal ligge ved søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. april

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Jeanett Aas Andersen, Tlf.: 47 27 11 66, epost:  jan@siljan.kommune.no 

Kulturpris

Siljan kommunes kulturpris skal tjene som inspirasjon og stimulans for personer eller organisasjoner som gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.

Forslag til kandidater skal være skriftlig og begrunnet, og kan sendes elektronisk, på e-post til post@siljan.kommune.no eller leveres på servicekontoret INNEN 15. oktober.

Søk her

Retningslinjer for kulturprisen Siljan kommune
 1. Siljan kommune deler hvert år ut kulturpris i den utstrekning det er avsatt midler til dette.
 2. Kulturprisen kan deles ut innenfor kulturs samlede ansvarsområde. Ved fordeling av prisen skal det over et visst tidsrom legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike  kulturaktiviteter.
 3. Formålet med prisen skal være å tjene som inspirasjon og stimulans for personer som  gjør en stor innsats for kulturlivet i kommunen.
 4. Kulturprisen kan også tildeles en organisasjon.
 5. Kulturprisen settes til maksimum det beløpet som står på kommunens budsjett det enkelte år og minimum 2500.
 6. Kulturprisen deles ut på grunnlag av foreslåtte kandidater. Utvalg for samfunn er ikke bundet av innkomne forslag og kan selv foreslå kandidater.
 7. Utvalg for samfunn avgjør om kulturprisen skal deles ut og til hvem.

Prosjekt 25

Pris til utøvende kunstnere

Sammen med kunstneren Tore Hogstvedt har kommunen opprettet en pris for utøvende kunstnere. Prisen, kalt Prosjekt 25, har som mål å gi talentfulle, unge kunstnere en økonomisk starthjelp.

Kommunen har kjøpt River Siljan til kr. 25.000,-, hvor 10.000 har gått til pris for utøvende kunstnere. Det ble også laget 25 gicleé trykk av maleriet. Hvert trykk ble solgt for kr. 2.500, hvor 30 % av salget gikk til prisen.

Vedtekter for pris til utøvende kunstnere

§ 1 Formål

Prisens formål er å gi talentfulle, unge kunstnere med tilknytning til kommunen økonomisk starthjelp.

Prisen er opprettet i forbindelse med prosjekt 25 etter initiativ fra kunstneren Tore Hogstvedt.

§ 2 Søknadsberettiget

Prisen kan søkes av kunstnere under 35 år med tilknytning til Siljan kommune. Stipendet kan tildeles innenfor alle kunstområder; scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, dans, drama, litteratur, film, m.m.

§ 3 Søknad

Prisen annonseres i media i september med søknadsfrist 1. oktober. Søknad skrives på eget skjema.  Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og kunstnerisk virksomhet. Herunder eksempler fra kandidatens kunstområde.  Alle opplysninger som relateres til retningslinjenes kriterier.

§ 4 Styre for prisen

Styret består av fire representanter. Tore Hogstvedt, ordføreren, leder for Utvalg for Samfunn og kulturansvarlig i kommunen.

§ 5 Administrasjon av prisen

Kommunens administrasjon markedsfører prisordningen. Kommunens administrasjon mottar søknader. Kandidater oversendes så prisens styre som vedtar tildelingen.

§ 6 Fordeling av prisen

 1. Prisens kapital kan maksimalt bli kr. 28 750.
 2. Styret kan dele ut en pris pr. år.
 3. Prisens størrelse pr. år er i utgangspunktet kr. 10 000.
 4. Styret kan tildele inntil 3 priser.
 5. Når kapitalen er brukt opp avvikles prisen.

§ 7 Retningslinjer for tildeling av prisen

 1. Prisen skal tildeles på bakgrunn av en faglig vurdering foretatt av styret.
 2. Søkere må ha tilknytning til Siljan enten ved å være fra kommunen eller være bosatt i kommunen.

§ 8 Utbetaling

Prisen utbetales i november/desember under en tilstelning i regi av kommunen.

Publisert: 07.08.2017 09.14