Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige driften. Daglig leder må være myndig og må ha bestått etablererprøven.

Kontaktinformasjon

Tone E. Johnsgård e-post: toneelisabeth.johnsgard@siljan.kommune.no telefon 976 87 968 eller 

Servicekontoret, e-post: post@siljan.kommune.no telefon 35 94 25 00

Søknadsskjema for serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling. Skal du drive hotell eller restaurant og ønsker å servere alkohol må du søke om skjenkebevilling fra den kommunen restauranten eller hotellet ligger i. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. Du kan få bevilling for inntil fire år av gangen.

Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, men man kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder etter overdragelsen. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også få bevilling for en bestemt del av året eller for et enkelt arrangement.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Disse må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Skjenkebevilling for enkelt anledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, et kollegium el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager. Søknad om bevilling vil bli sendt Politet til høring, og de som står oppført som ansvarlige for skjenkingen vil bli vandelssjekket.

Bevillingshaver må påse ar det ikke skjenkes alkohol til unge eller synlig berusede personer og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid. Bevillingen følger offentlig skjenketid.

Alkoholloven § 1-4C Engrossalg av alkoholholdig drikke:

Engrossalg kan skje til den som har bevilling til salg eller skjenking for en enkelt bestemt anledning når styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve må fremvises ved engroskjøp.

OBS! Det er ikke lov å nyte medbrakt alkoholholdig drikke når man har fått bevilling for en enkelt anledning.

Kontaktinformasjon

Tone Elisabeth Johnsgård e-post: toneelisabeth.johnsgard@siljan.kommune.no telefon 976 87 968 eller 

Servicekontoret, e-post: post@siljan.kommune.no telefon 35 94 25 00

Søknad om skjenkebevilling

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Disse må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjennig av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier må det også søkes om ny bevilling. Driften kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder så fremt kommunen er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingshavere skal hvert år innen 1. mars sende inn revisorbekreftet omsetningsoppgave til kommunen.

Kontaktinformasjon

Tone Elisabeth Johansgård e-post: toneelisabeth.johnsgard@siljan.kommune.no telefon 976 87 968 eller 

Servicekontoret, e-post: post@siljan.kommune.no telefon 35 94 25 00

Søknad om salgsbevilling

Bevilling - omsetningsoppgave for alkohol

Omsetnings- og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes jfr. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke mv(alkoholforskriften).

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Bevillingshavere skal hvert år innen 1. mars sende inn revisorbekreftet omsetningsoppgave til kommunen.

Hvem skal betale

  • Ny virksomhet: Dersom stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.
  • Opphør eller salg av virksomhet: Bevillingsgebyret løpet helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.
  • Skjenkebevilling for én enkelt anledning: Behandling av søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning belastes med ett bevillingsgebyr fastsatt i alkoholforskriften. I etterkant av arrangementet skal det sendes omsetningsoppgave til kommunen for endelig beregning av omsetningsgebyr. Omsetningsoppgaven skal sendes senest 14 dager etter arrangementet.
  • Ambulerende skjenkebevilling: Behandling av ambulerende skjenkebevilling til lukket arrangement belastes med minstegebyr pr. gang fastsatt i alkoholforskriften. I etterkant av arrangementet skal det sendes omsetningsoppgave til kommunen for endelig beregning av omsetningsgebyr. Omsetningsoppgaven skal sendes senest 14 dager etter arrangementet.

Melding om endring i bevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen. Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent kan dette få konsekvenser for bevillingen

Kontaktinformasjon

Tone Elisabeth Johnsgård e-post: toneelisabeth.johnsgard@siljan.kommune.no telefon 470 20 690 eller 

Servicekontoret, e-post: post@siljan.kommune.no telefon 35 94 25 00

Etablererprøven i serveringsloven

Prøvens hensikt er at daglig leder har kunnskaper om lovgiving av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Herunder skatte- og avgiftslovgiving, regnskapslovgiving, konkurslovgiving, økonomistyring, og arbeidsmiljøloven.

Kontaktinformasjon

Tone Elisabeth Johnsgård e-post: toneelisabeth.johnsgard@siljan.kommune.no telefon 470 20 690 eller 

Servicekontoret, e-post: post@siljan.kommune.no telefon 35 94 25 00

 

Åpningstider for salg av øl

Salgs‐ og utleveringstiden for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan kun skje innenfor følgende tidsrom:

  • kl. 08.00 ‐ 20.00 på hverdager og dagen før Kristi Himmelfartsdag.
  • kl. 08.00 ‐ 18.00 på dager før søndager og helligdager og på nyttårsaften.
  • kl. 08.00 ‐ 16.00 på julaften, påskeaften og pinseaften.
  • Salg og utlevering av drikk som nevnt ovenfor skal ikke skje på søndager og helligdager.

Lovverk

Alkoholloven

Serveringsloven