PP-tjenesten

Innhold

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som gir veiledning og hjelp til barnet/eleven, barnehage, skole og voksenopplæring når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn og unge (0 – 16 år) og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. PP-tjenesten skal hjelpe skolen i utvikling for å legge opplæring bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten er lovpålagt gjennom Opplæringsloven § 5-6. Tjenesten er gratis.

Sentrale oppgaver er:

 • Utredning og utarbeideing av sakkyndig vurdering
 • Systemrettet arbeid i barnehager og skoler
 • Oppfølging
 • Logopedtjeneste
 • Øvrige oppgaver i PP-tjenesten 
Kontakt oss

Leder: Ida Marie Engen
Tlf.: 950 04 461
E-post: idamarie.engen@siljan.kommune.no

Besøksadresse: PP-tjenesten, Sentrumsveien 22, 3748 Siljan
Postadresse: Postboks 16, 3749 Siljan

PP-tjenestens arbeidsoppgaver

PP-tjenesten utreder enkeltbarn/elever/deltakere i voksenopplæring sine behov og gir råd og veiledning til foresatte, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. Tjenesten samarbeider tett med barnehage, grunnskole,voksenopplæring  og førstelinjetjenesten, samt STATPEDBUP og HABU

Hvem gir hjelpen

I vår PP-tjeneste jobber personer med fagbakgrunn som pedagogisk-psykologisk rådgiver og logoped. Alle ansatte har taushetsplikt.

Hvem kan søke hjelp fra PP-tjenesten?

Barn under opplæringspliktig alder/førskolebarn jfr. barnehagelovens § 19a Barnets vansker kan være knyttet opp mot språk, kommunikasjon, forsinket utvikling og sosiale vansker. 

PP-tjenesten skal bistå elever i grunnskole etter Opplæringsloven § 5-1. Rett til spesialundervisning, og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen Opplæringsloven § 4 A-2.

Elevens vansker kan være knyttet opp mot faglige, sosiale eller andre vansker som påvirker opplæringen.

Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling/opplæring anbefaler vi at det først tas kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet/eleven bør henvises til PP-tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

Elev over 15 år kan ta direkte kontakt.

Skjemaer

Henvisningsskjema til PP-tjenesten - barnehage (pdf)
- Barnehagens pedagogiske rapport (pdf)
Henvisningsskjema til PP-tjenesten - skole (pdf)
- Skolens pedagogogiske rapport (pdf)

Slik arbeider PP-tjenesten:

Individarbeid

Det blir opprettet journal. Foresatte og personer over 15 år har innsyn etter reglene i personopplysningsloven. Innsyn gis av PP-tjenestens leder.

Gjennom samtale, observasjon og kartlegging/testing får PP-tjenesten et godt grunnlag for å vurdere den enkeltes forutsetninger og behov. Utredningen kan foregå i barnehagen, skolen, voksenopplæringen eller i lokalene til PPT. 

Sakkyndig vurdering

Sakkyndig vurdering består av en oppsummering av utredningen og en tilråding om behov/ikke behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Oppfølging

PP-tjenesten kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foresatte, ansatte i barnehager og skoler, og voksenopplæringen. PP-tjenesten kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuelt behov for viderehenvisning til 2. linjetjenesten eller til STATPED.

Systemrettet arbeid

PP-tjenesten er en sakkyndig og rådgivende tjeneste som samarbeider med barnehage og skole når det gjelder læringsmiljø. Det opprettes en systemsak når det ikke gjelder enkeltbarn/elever.

Øvrige oppgaver

Tverrfaglig samarbeid.

Det utarbeides også sakkyndig vurdering:

 • Utsatt eller fremskutt skolestart etter søknad sendt kommunalsjef Oppvekst.
 • Fritak for opplæring.
 • Behov for logoped – voksne
Annet

PP-tjenesten i Siljan arbeider systematisk for å imøtekomme forventningene som presenteres i sentrale lover og forskrifter, samt kommunale planer. Forventningene handler blant annet om at PP-tjenesten skal være lett tilgjengelig, bidra til helhet og sammenheng. PP-tjenesten skal kunne arbeide forebyggende ved å bidra på en slik måte at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker. Målgruppen er barnehagens ledelse, skolens ledelse og TPO-team (tilpasset opplæringsteam).

Logoped

Logopedtjenester til barn/elever i førskole/grunnskole. Barn i barnehager og elever i grunnskole kan søke om hjelp ved følgende vansker. PP-tjenestens henvisningsskjema benyttes.

Hva kan du få hjelp til?
 • Språk/talevansker
 • Fonologiske vansker
 • Stemmevansker
 • Stamming og løpsk tale
 • Leppe/kjeve/gane-spalte

Logopeden jobber med kartlegging/undervisning/veiledning/samarbeid med ulike instanser og/eller kompetansesenter.

 

Publisert: 31.08.2017 09.05
PP-tjenesten

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 950 04 461

Kontaktperson: Ida Marie Engen

Tittel: Ped.psyk. rådgiver/leder

Telefon: 95004461

Kontaktperson: Anja S. Stomperudhaugen

Tittel: Logoped/MNLL/PP-rådgiver

Telefon: 409 19 183