Retten til trygt og godt skolemiljø

Innhold

Skole- og barnehageplanen i Siljan kommune har som delmål at alle barn og unge, uansett forutsetninger skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap. Forebyggende arbeid, nulltoleranse for mobbing, samt god håndtering og oppfølging av elever som har opplevd krenkelser eller mobbing, er en viktig del av arbeidet.

Elevenes psykososiale læringsmiljø

Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Dersom det avdekkes krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal det alltid tas på alvor og undersøkes. Grunnskolen i Siljan følger Plan for trygt og godt barnehage- og skolemiljø for individrettet arbeid med å ivareta den enkelte elevs rett til et godt psykososialt miljø gitt i Lov om grunnskole og den vidergående opplæringen (Opplæringsloven) §9-3. Det er lokalt ordensreglement på den enkelte skole.

Fylkesmannen i Telemark er klageinstans i saker som omhandler elevens skolemiljø. En eventuell klage sendes den enkelte skole. Skolen videresender klagen til Fylkesmannen i Telemark.

Lovendring

1. august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang. Rektor skal underrettes.

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

Nedenfor har du noen nyttige lenker som gjelder dette temaet.

Utdanningsdirektoratet

Null mobbing

Foreldreutvalget for grunnskolen

Publisert: 11.05.2017 13.31