Skyss til og fra Skolen

Innhold

Dersom det er nødvendig med skyss for at barnet skal kunne benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp kan det ha rett på skyss. Retten til skyss er betinget av at foreldrene/foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foreldre som har barn i barnehage. Dette betyr at foreldre/foresatte med barn i nærmiljøet vanligvis ikke har rett på skyss, da disse foreldrenes skyssbyrde ikke er vesentlig større enn hva foreldre med barn i barnehagen har. Det er kommunen som eventuelt skal fatte et vedtak om rett på gratis skyss.

Skoleskyss

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss jamfør Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa og Lov om frittståande skolar med tilhørende forskrifter.

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Informasjon om skoleskyss får du ved henvendelse til skolen.

Hvem har rett til skyss?

Følgende elevgrupper i grunnskolen har rett til skoleskyss i skoletiden:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole en vei, og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole en vei. 
  • Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.
  • Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som ikke har fått eller fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.
  • Voksne elever over opplæringspliktig alder, som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.
  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Skolene ordner busskort automatisk for elever med rett til ordinær skoleskyss. Ta kontakt med den enkelte skole om busskort uteblir.

Spesialskyss

Elever med varig eller midlertidig nedsatt funksjonsevne kan ha rett på tilrettelagt spesialtransport til og fra skolen. Telemark Fylkeskommune fatter vedtak etter søknad.

Foreldre må fylle ut søknadsskjema om spesialskyss. Søknadsskjema må returneres skolen for attestering.

Frist for søknad om spesialskyss: 1. mai.

Søknadskjema spesialskyss

Transport av elever i private biler i skoletiden

Skolene har pålegg om å innhente samtykke fra foreldre vedr. transport av elever i private biler.

Utdanningsdirektoratet finner ikke at det er forbud mot transport av elever i private biler, men at det må stilles visse krav. Foreldre og/eller lærere som skal stå for transporten må kunne innestå for at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Sjåfører som skal kjøre må kunne innestå for at de er skikket til å kunne kjøre og at nødvendig godkjennelse foreligger.

Skolen har ikke rett til å holde elever utenfor arrangementer i skolens regi på grunn av at foreldre ikke mener at det er trygt at elevene transporteres i privatbil. Foreldre har rett til å vite hvem eleven skal sitte på med, hvilken bil som benyttes, når transporten skal skje, og hvor den skal skje!

Les Utdanningsdirektoratets veiviser til enkel overblikk over hvem som har rett på gratis skyss her

 

Publisert: 31.08.2017 14.24