Brann og feiing

Innhold

Brann- og feievesenet holder til i brannstasjonen på Myren, Skien

Brann- og feievesenet

Bredeskap

Beredskapsenheten har døgnkontinuerlig beredskap mot brann og akutte ulykker i Skien og Siljan kommune. Enheten består av fire vaktlag.  Det hentes inn ekstramannskaper fra Porsgrunn brann- og feiervesen og Skien Røde kors hjelpekorps ved behov.

Forebyggende

Brannforebyggende enhet arbeider med brannvern. De utfører tilsyn med brannsikkerheten i alle større bygninger i Skien, Siljan og Drangedal kommuner.

Feievesenet

Feievesenet er en del av brannforebyggende enhet. Enheten utfører feiing og tilsyn med brannsikkerhet i boliger med skorstein i Skien og Siljan kommune.

Alarmsentralen 110 Telemark

Alarmsentralen 110 Telemark er alarmsentralen for hele Telemark. Når det ringes inn melding på nødnummer 110,  varsles 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

Skogbranntopper i Telemark

Kommunene i Telemark har etablert en felles skogbrannberedskap med ca. 110 personer fordelt på fire tropper. Alle mannskapene innehar skogbrukskunnskap, enten som skogeiere eller skogsarbeidere.

Mannskap og utstyr fra skogbranntroppene kan rekvireres av brannsjefer (også i andre fylker) til innsats ved skogbranner, IUA-hendelser eller ved andre hendelser der denne ressursen kan være nyttig. Kostnadene til drift i forbindelse med aksjoner bæres av den part som har rekvirert mannskap/utstyr.

Bålbrenning

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann, for eksempel hvis det ligger snø på bakken eller det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Slokk alltid oppgjort ild grundig før du forlater stedet. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Du kan søke brannvesenet om dispensasjon fra det generelle bålforbudet. Grunneiers tillatelse og samtykke må legges ved søknaden. Saksbehandlingstid er inntil 2 uker.

Totalt bålforbud

Hvis skogbrannfaren er høy, kan det legges ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser eller drive med bråtebrenning når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt så lenge du passer godt på.

Mer informasjon om bålbrenning finner du på nettstedet sikkerhverdag.no Skogbrannplakaten bestilles fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på telefon: 33 41 25 00.

Brenning av avfall

I Siljan kommune er det vedtatt i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner at utendørs brenning av avfall og avfallsforbrenning i små forbrenningsovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriften § 5. Hensikten er å redusere forurensning og helseplager.

Avfall kan leveres til avfallsmottakene på Rødmyr og i Bjorstaddalen. Det er gratis å levere hageavfall hele året.

I utgangspunktet er all åpen (utendørs) brenning av avfall og brenning av avfall i småovner forbudt. Det er imidlertid gjort visse unntak fra forbudet. Følgende brenning er tillatt så lenge det ikke er forbudt i annet lovverk:

a) vedfyring, grilling og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv,
b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c) brenning av avispapir og liknende i vedovn,
d) brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e) St. Hansbål (må ikke brenne materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer),
f) brenning av beite og grøftekanter utenfor tettbygd strøk.

Feiing og fyring av fyringsanlegg

Det blir i hovedsak utført feiing hvert annet år og tilsyn med fyringsanlegget hvert fjerde år. Det vil si at i løpet av fire år får alle boliger som betaler avgift tre besøk av feiervesenet. Feiing og tilsyn er lovpålagt og finansiert av avgifter. Alle som har mulighet til å fyre, skal betale. Avgiftene kreves inn av kommunen sammen med andre kommunale skatter og avgifter.

Feiing

Feiing utføres i sommerhalvåret fra midten av april til midten av oktober. Skorstein blir rengjort fra tak eller loft, og røykrør fra ovn (inne). Sot blir tatt ut av sotluka. Dersom ingen er hjemme, må huseier selv feie ildsted med røykrør til pipa samt ta ut sot fra pipa. Feieren gjør også en enkel sjekk av slokkeutstyr, bytter batteri i én røykvarsler og sjekker de andre røykvarslerne. Dersom feiing ikke blir utført, kan huseier kontakte feiervesenet i løpet av en uke for å avtale ny feiing. Etter dette blir feiing utført mot ekstra avgift.

Før feiing må huseier sørge for:

 • å skrive beskjed til feier dersom du ikke er hjemme
 • å stenge ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld
 • å sette fram stige og gjøre klar tilgang til pipe og feieluke
 • å ha sikker adkomst på tak med typegodkjent glisikring av stige, taktrinn/takstige og takbru etter behov
 • å ha tilgang til sotluke samt pappeske eller lignende for uttak av sot
Tilsyn med fyringsanlegg

Tilsyn utføres i vinterhalvåret fra midten av oktober til midten av april. Tilsynet gjelder hele fyringsanlegget, det vil si alt som har med ovn og skorstein å gjøre. Det blir kontrollert om fyringsanlegget er riktig montert, og om det finnes noen skader eller feil med skorstein, ovn eller brannmur. Feieren gjør også en enkel sjekk av et slokkeutstyr, bytter batteri i en røykvarsler og sjekker de andre røykvarslerne. I tillegg vurderer feieren om rømningsveiene i boliger er gode nok.

Før tilsyn må huseier sørge for tilgang til hele fyringsanlegget (ildsteder og hele pipa).

Pipe, skorstein, ildsted

Installasjon av nye ildsteder og rehabiliteringer av piper skal alltid meldes til feievesenet.

Innstallering av nytt ildsted

Eier må melde fra til kommunen når det er innstallert nytt ildsted, eller gjort vesentlige endringer på eksisterende fyringsanlegg. Det vil sikre at feiing blir utført på riktig måte.

Når et ildsted skal monteres, må produsentens montasjeanvisning følges. Den vil for eksempel stille krav til avstander til brennbare materialer og røykrørsinnføring i pipa. I tillegg må adkomst for feier og feiing ordnes. Skien brann- og feievesen kan utføre kontroll av ildsted mot et gebyr.

Dokumentasjon av kontroll

Før 2010 var det krav om fagmessig kontroll av installasjon av ildsted. Vi anbefaler at det fortsatt blir utført en kontroll, selv om byggesaksbehandling ikke er nødvendig lenger. En slik bekreftelse på kontroll er et verdipapir for boligen. Pris for tjenesten er kr 620,- + mva, dersom Brann- og feievesenet utfører kontrollen.

Byggesøknad ved oppføring eller riving av ildsteder og piper

Skal du sette opp ny pipe eller rive hele eller deler av en pipe, samt bygge opp igjen, er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Følgende er ikke søknadspliktig:

 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i tilknytning til eksisterende pipe.
 • Rehabilitering/vedlikehold av eksisterende pipe (f.eks. innsetting av nytt rør i eksisterende pipeløp). 
 • Ny pipe i forbindelse med oppføring av ny bolig behandles som del av byggesaken for bolig, og trenger derfor ikke særskilt behandling.

Søknadskjema for oppføring/rehabilitering av skorstein

Søknaden sendes til 

Siljan kommune 

Postboks 16

3749 Siljan

Priser

Feiing og tilsyn er lovpålagt og finansiert av avgifter. Alle som har mulighet til å fyre skal betale. Avgiftene kreves inn av kommunen sammen med andre kommunale skatter og avgifter.

Årsgebyr for feiing og tilsyn: kr 310,- + mva pr år (tilsyn er uten mva).

Fyrverkeri

I Siljan kommune er det i henhold til politivedtektene generelt forbud mot å skyte opp fyrverkeri uten tillatelse fra politiet. Forbudet blir ikke håndhevet på nyttårsaften. Bruk er i tillegg regulert av "eksplosivforskriften" (forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff), som blir forvaltet av brannvesenet.

Søknad om avfyring

Telemark Politidistrikt har skjerpet inn praksisen sin etter mange klager fra publikum. Tillatelse til å sende opp fyrverkeri i tettbygd strøk vil kun være aktuelt i helt spesielle tilfeller.

Dersom du likevel ønsker å sende opp fyrverkeri, må du søke om dette.

Søknad om tillatelse til oppsending av fyrverkeri

Vedlegg til søknaden:

 • Eventuell firmaattest
 • Kompetansebevis, hvis søknaden gjelder oppskyting av fyrverkeri klasse IV eller saluttering
 • Risikovurdering og handlingsplan
 • Tegninger/kartutsnitt
 • Grunneiers samtykke

Saksbehandling gjøres av Skien brann- og feievesen. Deretter sendes søknaden og brannvesenets vedtak til Telemark Politidistrikt for endelig avgjørelse.

Søknad sendes til:

Skien brann- og feievesen

Postboks 198

3701 Skien

Søknad på e-post sendes til: skien.postmottak@skien.kommune.no

Merk e-posten med "Søknad om kjøp/oppskyting av fyrverkeri SBFV".

Saksbehandlingstid er inntil 3 uker.

Klagemulighet

Brannvesenets vedtak kan påklages. Klageinstans er Hovedutvalg for teknisk sektor. Eventuell klage må sendes skriftlig til brannsjefen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Handel og oppbevaring

Handel med fyrverkeri krever tillatelse fra brannvesenet. Salg av fyrverkeri til forbruker kan bare skje over disk i tidsrommet 27. til 31. desember, og omfatter fyrverkeri i klasse II og III.

Søkere skal bruke søknadskjemaer utarbeidet av DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap).

Gå til DSBs søknadsskjemaer

Kriterier

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III, må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og må kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.

Kontaktinformasjon

Skien brann- og feievesen

Skotfossveien 27

Telefon: 35 59 34 00

Postadresse:

Postboks 198

3701 Skien

Publisert: 22.06.2017 09.48