Adressering

Innhold

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisielle adresser, herunder gi adressenavn til gater og veger. I tillegg tildeles adressenummer innenfor den enkelte veg (fortrinnsvis til bygninger).

Adressenavn

Utvalg for Samfunn som er navneutvalget velger ut og vedtar navn på veger/ gater og fastsetter skrivemåten av disse navna. Dette skjer gjennom en egen behandlingsprosess hvor berørte parter skal høres. Oppmålingskontoret forbereder saker for navneutvalget.

Adressenummer

Det er fortrinnsvis bygninger som tildeles adressenummer og særlige bygninger som brukes til bolig,- og frittidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og annen virksomhet som tjener et større publikum Oppmålingskontoret tildeler adressenummer og utfører omadressering administrativt (etter behov). Eier, fester og tiltakshaver av bygning/eiendom må bekoste oppsetting av adressenummerskilt.

Det er anledning til å klage på tildeling av offisiell adresse, dvs selve nummertildelingen. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Evt. klage sendes Siljan kommune. Klageinstans er Fylkesmannen.

Gjeldende lov og regelverk

Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova), kapittel 4.

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) med merknader, kapittel 14.

Lov om stadnamn (Stadnamnlova) §5

Publisert: 08.08.2017 11.18