Gravemelding

Innhold

Gravetillatelse - graving på kommunal veggrunn

Det skal alltid sendes søknad til kommunen om gravetillatelse. Søknaden skal inneholde:

  • Kartgrunnlag, situasjonskart 1:l000 hvor arbeidsområdet er inntegnet. Kart i M 1:500 kan være nødvendig for å vise plasseringen av nye ledninger og kabler i forhold til eksisterende.
  • Varslingsplan/skiltplan
  • Plan for eventuelle tiltak ved begrensninger av ferdsel.
  • Eventuelt beskyttelsestiltak for eksisterende vegetasjon.
  • For graving i enkelte områder kreves også tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene (Riksantikvaren eller Telemark fylkeskommune)
  • Kommunene kan kreve at vann- og avløpsledninger, gassledninger og fjernvarmeledninger, samt kabler skal vises på kartet.
  • Bekreftelse fra kabelselskapenes felles gravemeldingstjeneste om at gravearbeidene er meldt. Det kan være nødvendig at alle kabelkart vedlegges søknaden?

Skjema for gravemelding fylles ut og sendes på epost til Siljan kommune: post@siljan.kommune.no

Skjema for gravemelding

Skjema for legging av kabler i kommunale veier, parker og friområder

For mer informasjon se Retningslinjer for graving i offentlige veier, parker og friområder

Graving på privat grunn

Skal du grave på din egen eiendom er det flere ting du må undersøke og gjøre før du starter gravearbeidet. Er det gravearbeid for bygging av tilbygg, garasje, terrasse, oppsett av bod eller fjerning av masse for belegningsstein må du søke om graving på privat grunn. Det må kartlegges om det er fredete kulturminner på din eiendom. Under bakken kan det ligge telefon- og el-kabler, vann- og avløpsledninger og i noen tilfeller nedgravde oljetanker

Skal du bygge og lurer på om du må sende en byggesøknad, se her

Søknadsprosessen

1. Kontakt Geomatikk på telefon 09146, for å få kart over eventuelle kabler på eiendommen. Når du har mottatt kart fra Geomatikk, undersøker du om det er i konflikt med der du skal grave. Er det konflikt, må du kontakte Geomatikk igjen for påvisning av kabler i bakken.

2. Søknadsskjema, graving på privat grunn sendes til Siljan kommune. Vann- og avløpsenheten vil undersøke om det er konflikt med kommunale- eller private ledninger på eiendommen. Samt om det er fredete kulturminner eller nedgravd oljetank på eiendommen.

Skjema for gravemelding privat grunn

Publisert: 21.09.2017 09.51