Trafikksikkerhet

Innhold

Trær og hekker på kommual grunn

Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er søknadspliktig.

Alle punktene i skjema skal fylles ut og det skal legges ved kart over eiendommen. For å unngå konflikter skal det foreligge underskrift fra naboer, gjenboere evt. velforening. Ved eventuelle mangler sendes skjemaet i retur til søker.

Søknad om trefelling

Hvordan søke

Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse til å felle trær som er regulert til bevaring med mindre trærne utgjør en fare for omgivelsene. Felling av trær vil for det meste foregå vinterstid.

Kommunen vurderer anmeldelse ved selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt. Nødvendige strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom tas uavhengig av denne ordningen.

Nødvendige vedlegg

Underskrift fra naboer/gjenboere, evt. velforening. Kan legges ved på eget ark og må inneholde navn, adresse, gnr og bnr.

Kart over eiendom og kart som viser eiendomsgrenser, gnr/bnr og omtrentlig plassering av trær/kratt lastes ned fra http://www.grenlandskart.no/ eller kontakt servicekontoret på tlf 35 94 25 00

Retningslinjer

Når søker feller selv er han/hun ansvarlig for egen og omgivelsenes sikkerhet. Kommunen vurderer anmeldelse ved selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse eller flere trær enn tillatt.

Pris for tjenesten

Utgifter i forbindelse med felling av trær som er til fare for omgivelsene dekkes av Siljan kommune.

Kr 500,- pr time faktureres søker for trær som ikke er til fare for omgivelsene.

Kr 500,- pr time faktureres søker som feller selv, men ikke rydder som anvist og til avtalt tid.

Trafikksikkerhet og skolevei

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Trafikksikkerhetsplan 2023

Lov og retningslinjer

Det er i henhold til Vegloven §31 og § 43 den enkelte hus- og hageeiers ansvar å beskjære egen vegetasjon og med det sørge for god sikt. Siljan kommune, samfunnsavdelingen, vil i enkelte tilfeller klippe private hekker og vegetasjon der dette er nødvendig for å ivareta sikt og trafikksikkerhet.

Se vegvesenets sine retningslinjer for beskjæring av vegetasjon for at hageeiere skal få vite litt mer om hva som forventes.

Retningslinjer om beskjæring av hekker og busker

Publisert: 22.06.2017 11.09