Skogbruk

Innhold

For mer informasjon ta kontakt med Grenland Landbrukskontor tlf. 35 58 10 00

Skogfond

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen. Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85%, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift).

Hva kan skogfond brukes til?
 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 
 • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Skogbruksplanlegging
 • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Sjekk saldo på skogfond

Skogfond

Skogfondskalkulator

Tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket.

For 2017 gis det tilskudd til følgende tiltak:

 • Markberedning (kode 101)             15%
 • Plantekjøp (kode 110)                      15%
 • Nyplanting (kode 120)                      15%
 • Suppleringsplanting (kode 130)      15%
 • Mekanisk etterarbeid (kode 131)    30%
 • Avstandsregulering (kode 133)       30%
Vil du søke om tilskudd til miljøtiltak i skogbruket?

Her finner du skjemaer for å søke.

Bygging av skogbruksveier

Det er mulig å søke tilskudd til skogsveiene i landbruket. Det kan gis tilskudd til både nybygging og ombygging av eksisterende skogsveier. Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av Fylkesmannen i samarbeid med kommunene og skognæringen. Disse retningslinjene er tilgjengelig på hjemmesidene til Fylkesmannen i Telemark. Det er kommunen som tar imot og forbereder tilskuddsøknadene og Fylkesmannen gjør vedtak og utbetaler tilskuddet. Bygging av skogbruksveier er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Skogbruksveier er skogsbilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendig for skogbruksvirksomheten. dersom landbruksnytten utgjør over 50% i veianlegget behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Har veien under 50% landbruksnytte vil den behandles etter plan- og bygningsloven.

Vil du søke om tilskudd til bygging av skogbruksveier?

Søknad om tilskudd til veibygging

 

Publisert: 22.06.2017 11.04