Naturforvaltning

Innhold

Naturforvaltning handler om å ta var på natur og landskap gjennom planlegging og vern - og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser, også for kommende generasjoner.

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold (også kalt naturmangfold) er mangfoldet av økosystemer, arter og genetisk variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammehengene mellom disse.

All natur har en egenverdi. I tillegg gir den oss livsviktige produkter som mat, klær, byggematerialer, medisiner og brensel. Velfungerende økosystemer leverer også tjenester som rent vann, ren luft, opptak av klimagassen CO2 og pollinering av blomster, som er avgjørende for matproduksjon.

Økosystemene gir også naturlig beskyttelse mot storm og flom, og er derfor både viktige for å motvirke klimaendringer og for å beskytte mot virkningene av klimaendringer.

Naturopplevelser gir oss glede og trivsel, og færre naturopplevelser og mindre friluftsliv kan faktisk gi oss dårligere helse.

Selv om velfungerende økosystemer er helt avgjørende for livet på jorda, har nesten ingen av tjenestene som økosystemene gir oss, en pris i kroner og øre. Viktige funksjoner i naturen kan derfor lett bli oversett når vi tar beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet.

Siljan kommune har variert og vakker natur, fra dalføret hvor Siljanelva danner vann på rekke og rad, til skogkledde åser, til åkerlandet og kulturlandskapet. De viktigste truslene mot det biologiske mangfoldet er arealinngrep og nedbygging av leveområder, overbeskatning, forurensning, klimaendringer og spredning av nye arter. Siljan kommune ønsker å ta hensyn til biologisk mangfold gjennom sin arealplanlegging og har i den sammenhengen gjennomført kartlegging av både naturtyper og arter. Disse registreringene er tilgjengelig på  miljødirektoratets naturbase. Noen av de artene som finnes i kommunen er spesielt sårbare og er registrert i en egen database over slike sårbare arter, den såkalte rødlista.

For å unngå tap av naturmangfold, kan man begrense nedbygging av naturområder, sørge for en bærekraftig arealbruk og utnytte dagens infrastruktur og byggeområder bedre.

Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Ønsker du å vite mer om biologisk mangfold se Miljøstatus i Norge, Miljødirektoratet og SABIMA sine hjemmesider.

Publisert: 22.06.2017 11.09