Vannforvaltning

Innhold

Vannområde Siljan - Farris

Vannområde Siljan - Farris er et interkommunalt prosjekt som arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området.

Videre skal det om nødvendig iverksettes forebyggende eller miljøforbedrende tiltak for å sikre god miljøtilstand. Arbeidet foregår etter føringer gitt i den norske Vannforskriften og EUs Vannrammedirektiv.

Vannområde dekker nedbørfeltet Siljan – Farris. En viktig målsetning er å forhindre forringelse av drikkevannet. Vannforekomster som benyttes som drikkevannskilder omhandles spesielt i Vannforskriften. De skal bl.a. beskyttes mot forringelse slik at drikkevannskvaliteten ikke reduseres. Gjennomføring av arbeidet i henhold til Vannforskriften sees som et viktig steg for å få til en helhetlig vannforvaltning som ivaretar både råvannskvaliteten til drikkevann og vannkvaliteten for øvrig i de andre vannforekomstene i nedbørfeltet.

For mer informasjon se Vannportalen og Vann-nett for finne karakterisering og klassifisering av ditt lokale vann.

Kontaktinformasjon

Vannområdekoordinator: Steinar B. Tronhus

Epost: steinar.tronhus@siljan.kommune.no

Telefon: 464 21 716

Publisert: 22.06.2017 11.13