Arealplaner - Reguleringsplaner

Innhold

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Arealplanlegging

Dette omfatter:

  • Planlegging av overordnet arealbruk (kommuneplanens arealdel)
  • Detaljplaner/reguleringsplaner
  • Saksbehandling av prosessene etter plan- og bygningsloven
  • Gjennomføre konsekvensutredninger for utbyggingsområder i henhold til forskrift om konsekvensutredninger
  • Utarbeide plankart i henhold til plan- og bygningsloven og etter SOSI-Standarden

Type arealplaner

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Plandokumenter

Planen består av følgende fire dokumenter:

Kommunedelplan

En kommunedelplan er - som kommuneplanens arealdel - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. Kommunedelplaner dekker en del av kommunen man har funnet det gunstig å lage en egen plan for. I Siljan har vi ingen kommunedelplaner.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utarbeides to typer reguleringsplaner

  • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.
  • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak.

Reguleringsplanene suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i reguleringsplanene.

For å finne reguleringsplaner besøk Grenlandskart under Arealplaner.

Publisert: 22.06.2017 11.05