Bystrategi Grenland

Innhold

Bystrategi Grenland er et regional samarbeid om areal, transport og klima.

Hva er Bystrategi Grenland?

Det er et forpliktende areal- og transportsamarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer med et høyt ambisjonsnivå og langsiktig fokus. Gjennom dette skal Grenland bidra til å følge opp de nasjonale klimamålene og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion.

I Bystrategisamarbeidet har vi et fokus på Areal- og transportplan Grenland, Belønningsordning og Bypakke Grenland.

Samarbeidspartnere i Bystrategi Grenland:

Bane Nor  Statens vegvesen  Telemark fylkeskommune 

Bamble kommune  Porsgrunn kommune  Siljan kommune  Skien kommune

Mer informasjon om Bystrategi Grenland.

Bypakke Grenland

Bypakke Grenland er tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystemer vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere. Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

  • God fremkommelighet for næringstrafikk
  • Enklere og tryggere for gående og syklende
  • Et raskere og bedre kollektivtilbud
  • Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
  • Å gjøre bymiljøene triveligere

Belønningsordningen

Belønningsordningen er en tilskuddsordning for byområder som satser på kollektivtransport og bedre forhold for de som sykler og går.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er en statlig tilskuddsordning der byområdene kan søke om midler innenfor områdene arealbruk, sykkel og gange, kollektivtransport, restriktiv bilbruk og miljøvennlig transport generelt.

Fireårig avtale med Samferdselsdepartementet

I november 2013 inngikk Samferdselsdepartementet, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner og Telemark fylkeskommune en fireårig belønningsavtale. Totalt har Grenland fått 240 mill kr.

Gjennom belønningsavtalen forplikter Grenland seg bla. til å oppfylle det statlige 0-vekstmålet. Dette innebærer at all vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Hva brukes midlene til?

En stor del av belønningsmidlene har gått til «bussløftet» som er reduksjon i prisene på bussbillettene, økning av antallet bussavganger og tung satsing på markedsføring og kampanjer. Ellers er det gjennomført over 100 tiltak som styrer fremkommelighet for myke trafikanter.

Du kan lese mer om ulike prosjekter i Siljan og Grenland på nettsidene til Bypakke Grenland

Publisert: 22.06.2017 11.05