Lover og forskrifter

Innhold

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med betydning for VA, samt våre styrende planer, opplistet.

Lokale lover/forskrifter og VA-norm

VA-norm

Sentrale lover/forskrifter

Drikkevannsforskriften

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Vannforskriften

Forvaltningsloven

Internkontrollforskriften

Offentlighetsloven

Arbeidsmiljøloven

Folkehelseloven

Plan- og bygningsloven

Avfallsforskriften

Vannressursloven

Publisert: 21.09.2017 15.10