Budsjett 2018

Innhold

Rådmannens forslag og formannskapets innstilling til budsjett for Siljan 2018 er tilgjengelig for offentlig ettersyn på servicekontoret og her.

Budsjettet behandles i kommunestyremøte 12. desember.

Rådmannens forslag til Budsjett 2018 (pdf)

Formannskapets innstilling, vedtatt i møte 28.11.2018:

Formannskapets vedtak/innstilling

Rådmannens utkast til budsjett 2018 er formannskapets innstilling med følgende endringer:

a) Statstilskudd til flyktninger økes med kr. 1.400.000. Introduksjonsstønad økes med kr. 500.000. Bruk av disposisjonsfond reduseres kr. 900.000.

b) Rammetilskudd fra staten reduseres med kr. 150.000. Bruk av disposisjonsfond økes med 150.000.

c) Reasfaltere og utvide parkering ved Kommunehuset bortfaller kr. 250.000. Beløpet settes inn på disposisjonsfond.

d) Leirskole: Det prioriteres brukt 100 000,- av disposisjonsfondet til gjennomføring av leirskole. Dette kan tilbakeføres om man får barnefattigdomsmidler som kan disponeres til dette.

e) 70 % miljøarbeider med 1 års engasjement fra 1. august 2018 kr. 250.000. Finansieres ved Leie av fiber til Opdalen kr. 72.000, Etablering av fiber Opdalen kr. 60.000. Redusert tilleggsbevilgningskonto kr. 68.000 og Bruk av disposisjonsfond kr. 50.000.

f) Kommuneplan: Det bevilges 250 000,- til innleie av konsulent og tjenester for utarbeidelse av kommuneplan. Resterende 250 000,- flyttes tilbake til disposisjonsfond.

g) Oppmerking og skilting av parkering på Kommunehuset kr. 50.000. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

h) Eiendomsskatten beholdes på dagens nivå 3,5‰. Summen dekkes inn av disposisjonsfondet.

Publisert: 28.11.2017 15.25