Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

Innhold

Nå kan offentlige instanser, private aktører og lag og foreninger søke om midler til ulike tiltak som skal bidra til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn i lavinntektsfamilier.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

For søkere

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen.

Søknadsfrist: 10. desember 2018

For mer informasjon om tilskuddsordningen sjekk Bufdir sin nettside om temaet her!

 

Publisert: 14.11.2018 15.20