Støtte til barne- og ungdomstiltak

Innhold

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2018. Søknadsfrist er 01.02.2018

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler. Søknadene skal sendes via Bufdirs søknadsportal.

Det kan søkes om midler til:

• tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen
• investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.  

Bufdir vil i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2018:

• Barn  og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
• Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor. Det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år).

Søknadsskjema og søknadsfrist:
Ved spørsmål kontakt: Siljan kommune v/ Jeanett Aas Andersen,  tlf: 472 71 166 Søknadsskjema ligger på www.bufdir.no, søknadsportalen
Søknadsfrist: 01.02.2018

Alle søkere må sette seg inn i Rundskriv 02/2018, veileder til tilskuddsordningen og søknadsprosess og årsplan, dette finner dere på www.bufdir.no

Publisert: 23.11.2017 12.52