Skatter og avgifter

Innhold

Kommunens innbyggere betaler for  tjenester via skatter og avgifter

Skatt og avgift

Skatteetaten fastsetter skatt og mva og håndterer spørsmål om skatteplikt, skattekort, etc. Kommunen fastsetter og fakturerer kommunale tjenester, eiendomsskatt og andre kommunale avgifter. 

  • Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
    Mer informasjon om skatteinnkrevingen finner du på skatteetaten.no  
  • Skattedirektoratet er faglig overordnet myndighet innenfor skatteområdet. Mye informasjon og skjemaer finnes på www.skatteetaten.no.
  • Kommunale avgifter og eiendomsskatt håndteres av kommunen. Spørsmål vedrørende betaling av faktura rettes til økonomikontoret, tlf 35 94 25 00.

Her finner du priser på kommunale tjenester

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er den eneste skatten kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Eiendomsskatten kan brukes til å finansiere kommunale tjenester eller bygge ut og drifte kommunal infrastruktur. Siljan kommune har eiendomsskatt på alle eiedommer i kommunen med promillesatsene 7 ‰ for næringseiendom, verk og bruk og 4 ‰ for boligeiendommer og fritidseiendommer. 

Boligeiendommer

Det benyttes formuesgrunnlag som takstgrunnlag for alle boligeiendommer i kommunen. Dette gjelder også for flerboligbygg og borettslag.

Formuesgrunnlaget er det grunnlaget som skatteetaten benytter ved fastsetting av boligbeskatningen. Det er opplysninger som areal og byggeår som eier opplyser til skattemyndighetene som er grunnlaget for beregning av formuesgrunnlag. Likningsverdien som oppgis i skattemeldingen utgjør 25 % av dette grunnlaget. for å komme frem til takstgrunnlaget for eiendomsskatten må likningsverdien multipliseres med 4. I tillegg har eiendomsskatteloven lagt inn en obligatorisk redusksjonsfaktor på 0,8. Les mer hos skatteetaten.no.

Ubebygde tomter takseres i likhet med bebygde tomter.

Klage vedrørende beskatning av boligeiendom sendes til skattemyndighetene.

Næringseiendommer, fritidseiendommer

Eiendomsgrunnlaget bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger for verk og bruk, samt fritidseiendommer. Faktaopplysninger: Adresse, areal på bygninger og tomter hentes fra registre med tinglyst informasjon. Vi har også oversikt over priser på omsatte eiendommer. Skjønnsmessige vurderinger: Generelle og spesielle forhold rundt eiendommen tas hensyn til ved fastsettelse av taksten.

Forhold som vektlegges:

  • beliggenhet
  • sol-/støyforhold
  • utsikt
  • bygningens og tomtens beskaffenhet, anvendelighet og tilgjengelighet

Eiendomsskattetakst stiller ikke samme krav til nøyaktighet som en alminnelig takstbeskrivelse.

Skjønnsmessige vurderinger blir gjort under besiktigelse av kommunens til enhver tid engasjerte takstmann. Det forutsettes at besiktigelsen blir utført på en slik måte at takseringen blir ensartet. Takseringen utføres etter retningslinjer vedtatt av kommunen slik at eiendommene får en mest mulig ensartet behandling. I tillegg brukes omsetningsverdien i området som hjelpemiddel og styringsverktøy.

Skatteyter kan, i henhold til eiendomsskatteloven §19, klage hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt - dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra skattelisten ble lagt ut eller dagen skatteseddelen ble sendt i samsvar med § 14 i samme lov.

Klage på eiendomsskattetaksten vil etter praksis i Siljan kommune, først bli behandlet av Sakkyndig nemd som har fattet vedtaket. Dette for å kunne foreta en mer grundig vurdering og se om nye opplysninger ligger til grunn for klagen.

Hvis skatteyter igjen klager på nytt vedtak fra Sakkyndig nemd, er det Sakkyndig klagenemd i eiendomsskattesaker som behandler saken. Vedtak i Sakkyndig klagenemd er endelig.

Klagen sendes skriftlig til:

Siljan kommune
Postboks 16
3749 Siljan

Kunngjøring

Siljan kommune kunngjør senest 1. mars en listen over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av listen hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens §§ 5 og 7.

Listen legges ut i 3 uker på kommunens nettsider og i papirformat på Servicekontoret.

Månedlig fakturering

Siljan kommune har ordinært forfall på kommunale avgifter og eiendomsskatt fire ganger i året, men det er mulig å søke om månedlig faktura. En slik avtale må gjelde for minimum ett år og løper til kommunen mottar søknad om endring. Det stilles krav om at du tegner avtalegiro for å få denne avtalen. 

For å motta månedlig faktura fra januar må det søkes innen 30. nov.
For å motta månedlig faktura fra juli må det søkes innen 31. mai..

For å kunne inngå avtale om månedlig faktura må samlet årlig beløp overstige 6000 kroner.

Hvordan søker jeg?

Fyll ut skjema Månedlig fakturering kommunale avgifter.
Dette må gjøres før 30. november. Du vil da motta første faktura i slutten av desember med forfall 15. januar.

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål til innholdet i en faktura kan du kontakte den enheten som har utstedt fakturaen. Ring Servicekontoret på telefon: 35 94 25 00 for å komme i kontakt med riktig enhet.

Kommunale avgifter, samt eiendomsskatt forfaller til betaling i 4 terminer:

15. mars for 1. kvartal
15. juni for 2. kvartal
15. september for 3. kvartal
15. november for 4. kvartal

Forfallsdato på øvrige kommunale tjenester er 15. hver måned.

Ved spørsmål til kommunale avgifter, ring 35 94 25 00.

 

Betalingsinformasjon

Kontonummer: 2801 38 32406

Kontonummer inkasso: 2801 38 32414

IBAN-nr: NO6028013832406
BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22

Organisasjonsnummer: 864953042

Avtalegiro / e-faktura

Siljan kommune oppfordrer alle til å benytte elektronisk betaling av fakturaer. Kommunen tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura kan du inngå avtale i nettbanken. Du kan velge enten det eFaktura eller Avtalegiro eller en kombinasjon av begge.

Har du ikke nettbank kan du få banken din til å sette opp en avtalegiro for deg.

Ønsker du mer informasjon se eFaktura og Avtalegiro.

Publisert: 02.05.2017 13.45