Priser på tjenester

Innhold

Priser og gebyrer vedtas av kommunestyret i desember, og er gjeldende fra 1. januar påfølgende år.

Plan og byggesak

Her finner du Gebyrregulativ for plan- og byggesak, gjeldende fra 1.1.2024

Betalingssatsene gjelder Plan- og byggesaksgebyr, Oppmålingsgebyr, Vann- og avløpsgebyr, Feiiegebyr, gebyr for tømming av septiktanker m.m.og Renovasjonsgbyr.

Kontaktinformasjon

Avdeling for samfunn
Tlf. 35 94 25 00
epost: post@siljan.kommune.no

Barnehage

Priser pr. måned fra 1.januar og 1. august 2024
   1. januar 1.august   
5 dager 100% plass                             kr. 3.000,-

kr. 2.000,-  

4 dager 80% plass

kr. 2.400,-

kr. 1.600,-

3 dager 60% plass

kr. 1.800,-

kr. 1.200,-

2,5 dager 50% plass

kr. 1.500,- 

kr. 1.000,-

Kostpenger på 443 kroner for full plass kommer i tillegg.
I Skogloppa er kostpris 277 kroner.

                 

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Kommunen følger statens moderasjonsordninger. Se mer informasjon om dette her, og om de kommunale moderasjonsordningene.

Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påbeløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr. 443,-.

Foreldrebetalingen i barnehagen er i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage;

Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr 2 og 50 % for øvrige barn.
Kostpenger på kr 400,- for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling og gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt.

Søk barnehageplass her

Søknad om redusert foreldrebetaling/kjernetid

Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO (pdf)

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Barnehageleder Lisbeth Gulset
Tlf. 994 48 601
Epost: lgu@siljan.kommune.no

SFO

Priser pr. måned for 2024

5 dager kr. 3.395,- 
4 dager kr. 2.716,- 
3 dager kr. 2.417,- 
2 dager

kr. 1.897,- 

1 dag pluss morgen*

kr. 2.417,- 

Morgentilbud*

kr. 1.436,- 

Enkeltdag for barn som har plass

kr.    313,-+44,-

Enkeltdag for barn som ikke har plass

kr.    410,-+44,-

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. 

Kostpenger på kr. 306,- per måned for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. Ytterligere informasjon om
ordningen og annet finnes på kommunens hjemmeside

 

Søk SFO-plass her
Søknad om redusert foreldrebetaling SFO
Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO (pdf)

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
SFO leder Linda Moen
Tlf. 938 80 207
Epost: linda.moen@siljan.kommune.no

Kulturskole

Kulturskolen

Pr. 01.01.2024:

Egenandel kr. 2.612,- pr. år.

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Søk kulturskoleplass her

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Kulturskoleleder Thomas Moen
Tlf. 957 61 284
Epost: ThomasArman.Moen@siljan.kommune.no

Helse og omsorg

Opphold i institusjon 2024

Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem  
Heldøgnsopphold kr. 193,-
Dag- eller nattopphold kr.  110,-

Ved innvilgelse av korttidsopphold over 60 døgn ved sykehjem gis det fratrekk for boutgifter for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Det betales vederlag av alle inntekter deriblant renteinntekter. Friløp før beregning av vederlag for opphold i institusjon er kr. 10.000,-.

Langtidsbeboere på sykehjem, som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på
kr. 48.300 kroner.

Hjemmehjelp/praktisk bistand 2024

Maksimalsatser for mottakere med

Inntekt 0-2G kr.   230,- pr. måned
Inntekt 2-3G kr.   845,- pr. måned
Inntekt 3-4G kr. 1.507,- pr.måned
Inntekt 4-5G kr. 2.065,- pr.måned
Inntekt over 5G kr. 2.743,- pr.måned
Middag kr.     85,- pr. porsjon
Dessert kr.     17,- pr. porsjon
Mobil alarm kr.    475,- pr.måned
Stasjonær alarm kr.    359,- pr.måned
Kjøring til dagaktiviteter innad i kommunen kr.      63,- pr. tur

Omsorgsboliger

Husleie for omsorgsboliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.

Søk om kommunale helse- og omsorgstjenester (elektronisk skjema)

Kontaktinformasjon

Avdeling for helse Leder for koordinerende enhet
Anita Vindheim Tlf.: 957 40 805
Epost: anita.vindheim@siljan.kommune.no

Søk helse- og omsorgstjenester her

Utleie

Vedtatt av kommunestyret 20.12.2023

Kulturbygg

Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg:

- Samfunnssalen
a. Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen, kr. 400 pr. arrangement.
b. Andre leietakere enn de som er nevn t under a), kr. 2.000 pr. arrangement.

- Kafeteria – Siljan sykehjem
a. For private jubileer fra 80 år kr. 500 pr. arrangement.

- Gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen.

Kanoer

Utleie ved Sporevann Kr. 100,- pr. kano pr. døgn

Ansvarlig for uleie:
Servicekontoret, Tlf. 35 94 25 00, Epost: post@siljan.kommune.no

Kontaktinformasjon

Avdeling for administrasjon
Servicekontoret
Tlf. 35 94 25 00
Epost: post@siljan.kommune.no

Publisert: 10.08.2017 11.28