Priser på tjenester

Innhold

Priser og gebyrer vedtas av kommunestyret i desember, og er gjeldende fra 1. januar påfølgende år.

Plan og byggesak

Her finner du Gebyrregulativ for plan- og byggesak, gjeldende fra 1.1.2021

Betalingssatsene gjelder Plan- og byggesaksgebyr, Oppmålingsgebyr, Vann- og avløpsgebyr, Feiiegebyr, gebyr for tømming av septiktanker m.m.og Renovasjonsgbyr.

Kontaktinformasjon

Avdeling for samfunn
Tlf. 35 94 25 00
epost: post@siljan.kommune.no

 

Barnehage

Priser pr. måned fra 1.januar 2021
5 dager 100% plass                             kr. 3.230,- 
4 dager 80% plass

kr. 2.584,-

3 dager 60% plass

kr 1.938,-

2,5 dager 50% plass

kr. 1.938,-

Kostpenger for full plass

kr. 400,-

 - Kostpenger i Skogloppa for full plass
(for melk, frukt og ett varmmåltid i uka)

kr. 250,-

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påbeløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr. 400,-.

Det er innført en statlig ordning med gratis kjernetid for alle 2-5 åringer fra husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrense for gratis kjernetid er kr. 566 100,-. Denne vil prisjusteres fra 1.august 2021 til kr. 583.650,-
I tillegg videreføres ordningen med at husholdninger med en samlet bruttoinntekt på kr. 574 750,- ikke skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.

Kommunen har en egen moderasjonsordning for husholdninger som tjener mindre enn 3G.

Foreldrebetalingen i barnehagen er i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage;

Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr 2 og 50 % for øvrige barn.
Kostpenger på kr 400,- for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling og gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt.

Søk barnehageplass her

Søknad om redusert foreldrebetaling/kjernetid

Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO (pdf)

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Barnehageleder Lisbeth Gulset
Tlf. 35 94 39 44
Epost: lgu@siljan.kommune.no

SFO

Priser pr. måned for 2021
5 dager kr. 3.063,- 
4 dager kr. 2.590,- 
3 dager kr. 2.180,- 
2 dager

kr. 1.708,- 

1 dag pluss morgen*

kr. 2.180,- 

Morgentilbud*

kr. 1.296,- 

Enkeltdag for barn som har plass

kr.    234,-+28,-

Enkeltdag for barn som ikke har plass

kr.    371,-+41,-

* Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon, 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn. Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen.
Kostpenger på kr. 286,- for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med mulighet for å søke om redusert betaling ut i fra inntekt.

Skjema for søknad om redusert betaling

 

Søk SFO-plass her
Søknad om redusert foreldrebetaling SFO
Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO (pdf)

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Daglig leder SFO Kari Gonsholt
Tlf. 35 94 28 88
Epost: kgo@siljan.kommune.no

Kulturskole

Kulturskolen

Pr. 01.01.2021:

Egenandel kr. 2.356,- pr. år.

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Søk kulturskoleplass her

Kontaktinformasjon

Avdeling for oppvekst
Kulturskoleleder Thomas Moen
Tlf. 957 61 284
Epost: ThomasArman.Moen@siljan.kommune.no

Helse og omsorg

Opphold i institusjon 2021

Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem  
Heldøgnsopphold kr. 175,-
Dag- eller nattopphold kr.   95,-

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand 2021

Maksimalsatser for mottakere med

Inntekt 0-2G kr.   210,- pr. måned
Inntekt 2-3G kr.   762,- pr. måned
Inntekt 3-4G kr. 1.360,- pr.måned
Inntekt 4-5G kr. 1.863,- pr.måned
Inntekt over 5G kr. 2.474,- pr.måned
Middag kr.     77,- pr. porsjon
Dessert kr.     15,- pr. porsjon
Mobil alarm kr.    428,- pr.måned
Stasjonær alarm kr.    324,- pr.måned
Kjøring til dagaktiviteter innad i kommunen kr.      56,- pr. tur

Omsorgsboliger

Husleie for omsorgsboliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Avdeling for helse Leder for koordinerende enhet
Heidi Vasdal Tlf.: 35 94 29 46
Epost: hva@siljan.kommune.no

Søk helse- og omsorgstjenester her

Utleie

Vedtatt av kommunestyret 01.12.2020

Kulturbygg

Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg:

- Samfunnssalen
a. Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen, kr. 400 pr. arrangement.
b. Andre leietakere enn de som er nevn t under a), kr. 2.000 pr. arrangement.

- Kafeteria – Siljan sykehjem
a. For private jubileer fra 80 år kr. 500 pr. arrangement.

- Gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen.

Kanoer

Utleie ved Sporevann Kr. 100,- pr. kano pr. døgn

Ansvarlig for uleie:
Servicekontoret, Tlf. 35 94 25 00, Epost: post@siljan.kommune.no

Kontaktinformasjon

Avdeling for administrasjon
Servicekontoret
Tlf. 35 94 25 00
Epost: post@siljan.kommune.no

Publisert: 10.08.2017 11.28