Nivå 1

TPO internt
1.

Definer problemstilling

Hva

Problemstilling defineres ut fra skjemaet Innmelding til TPO teamet: Hva er problemet? Det utarbeides et forslag, eventuelt tiltak som kan iverksettes. Dette inngår som grunnlag i et eventuelt møte med foresatte. Husk og sjekk ut at samtykkeskjema foreligger. Stafettholder utnevnes.  

Hvordan
Finne mulige årsaker og gi forslag til tiltak.
Hvem
TPO-teamet. Eventuelt i samarbeid med kontaktlærer.
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte m/foresatte

Hva

Ta den nødvendige samtalen, avklare hva utfordringen består i (skape felles virkelighetsforståelse) og informere om forslag til tiltak i henhold til Tiltaksplanen. 

Hvordan
Møtet gjennomføres etter intern mal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte (problemforståelse og utforming av tiltak). Nytt møte avtales.
Hvem
Stafettholder og evt leder. Disse avgjør i samarbeid med foreldre hvem som skal delta i et slikt møte. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat.
Verktøy
1.

Iverksetting av tjenesteinterne tiltak

Hva

Starte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterliggere hjelp enten i form av interne tiltak eller tverrfaglig hjelp.  

Hvordan
Gjennomføres på de aktuelle arenaene i tråd med tiltaksplanen. Innsats dokumenteres.
Hvem
Ansvarlig for tiltak på skolen.
Verktøy
1.

Evaluering: Tiltak på nivå 1 og behov for ytterligere innsats

Hva

Evaluere iverksatte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterliggere hjelp enten i form av interne tiltak eller tverrfaglig hjelp.  

Hvordan
TPO team skal evaluere interne tiltak med utgangspunkt i tiltaksplanen.
Hvem
TPO team, kontaktlærer, stafettholder og foresatte.
Verktøy
1.

Beslutning: 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne tiltak

Hva

Beslutning om: 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne tiltak 3) Henvise videre til nivå 2.

Hvordan
Vurderingen fra TPO team legges til grunn for beslutningen.
Hvem
Beslutning fattes av stafettholder og/eller ledelse i samarbeid med foresatte.
Verktøy