Veileder for skole

Handlingsveileder skole

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til  barneverntjenesten. 

 

meldeskjema-barnevernet 2022.docx

Rektor/Styrer

5 trinn fra bekymring til melding- revidert.doc

Nivå 0

Identifisere barn og unge

1.

Undring oppstår

Hva

Med undring menes observasjoner eller hendelser ved barn og unges helse, trivsel eller livssituasjon. En undring innebærer behovet for å undersøke barn og unges livssituasjon nærmere. En undring er ingen antakelse eller konklusjon om spørsmålene. 

Hvordan
Verktøy som beskriver tegn og signaler som kan gi grunnlag for undring.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Konkretiser undring

Hva

Med konkretisering menes at undringene samles og skrives ned. Man bør forsøke å få svar på eventuelle spørsmål man har, som kan underbygge eller avkrefte bekymringen. 

Hvordan
Konkretisering gjennomføres ved å fylle ut skjemaene under verktøy. Konkretisering skjer før undringen deles med barn/ungdom, foresatte og/eller kollegaer.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Del bekymring

Hva

Med «del bekymring» menes at hver enkelt deler sine observasjoner og inntrykk fra samtaler med andre. Andre kan være både: eleven, foresatte, kollegaer.

Hvordan
1)Deling av undring med kolleager. 2)Deling av undring med leder. 3) Deling av undring med barnet/ foresatte. Er dere usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning og saken diskuteres anonymt.
Hvem
Alle ansatte deler med trinnlærer/kontaktlærer/team.
Verktøy
1.

Grunn til å gå videre? Individ- eller systemnivå

Hva

Er det grunn til å gå videre? 

Hvordan
Hvis nei, avsluttes saken. Hvis ja, vurderes behov for ulike tiltak (nivå 1).
Hvem
Alle ansatte/ kontaktlærer
Verktøy

Nivå 1

TPO internt

1.

Definer problemstilling

Hva

Problemstilling defineres ut fra skjemaet Innmelding til TPO teamet: Hva er problemet? Det utarbeides et forslag, eventuelt tiltak som kan iverksettes. Dette inngår som grunnlag i et eventuelt møte med foresatte. Husk og sjekk ut at samtykkeskjema foreligger. Stafettholder utnevnes.  

Hvordan
Finne mulige årsaker og gi forslag til tiltak.
Hvem
TPO-teamet. Eventuelt i samarbeid med kontaktlærer.
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte m/foresatte

Hva

Ta den nødvendige samtalen, avklare hva utfordringen består i (skape felles virkelighetsforståelse) og informere om forslag til tiltak i henhold til Tiltaksplanen. 

Hvordan
Møtet gjennomføres etter intern mal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte (problemforståelse og utforming av tiltak). Nytt møte avtales.
Hvem
Stafettholder og evt leder. Disse avgjør i samarbeid med foreldre hvem som skal delta i et slikt møte. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat.
Verktøy
1.

Iverksetting av tjenesteinterne tiltak

Hva

Starte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterliggere hjelp enten i form av interne tiltak eller tverrfaglig hjelp.  

Hvordan
Gjennomføres på de aktuelle arenaene i tråd med tiltaksplanen. Innsats dokumenteres.
Hvem
Ansvarlig for tiltak på skolen.
Verktøy
1.

Evaluering: Tiltak på nivå 1 og behov for ytterligere innsats

Hva

Evaluere iverksatte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterliggere hjelp enten i form av interne tiltak eller tverrfaglig hjelp.  

Hvordan
TPO team skal evaluere interne tiltak med utgangspunkt i tiltaksplanen.
Hvem
TPO team, kontaktlærer, stafettholder og foresatte.
Verktøy
1.

Beslutning: 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne tiltak

Hva

Beslutning om: 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne tiltak 3) Henvise videre til nivå 2.

Hvordan
Vurderingen fra TPO team legges til grunn for beslutningen.
Hvem
Beslutning fattes av stafettholder og/eller ledelse i samarbeid med foresatte.
Verktøy

Nivå 2

TPO

1.

Opprette kontakt med annen tjeneste

Hva

Innhent samtykke fra foresatte og innkall aktuelle hjelpetjeneste til møte. Saken opprettes i kommunens sak/arkivsystem.

Informere foreldre om handlingsmodellen, avtal møtetidspunkt.

Hvordan
Mal for konkretisering av problemstilling, mulige årsaker og eventuelle forslag til tiltak.
Hvem
Den som har meldt undringen, evt i samarbeid med kollega eller leder.
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva

«Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte/barn/ungdom» inneholder følgende oppgaver: a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen.  

Hvordan
Tverrfaglig møter.Møtet gjennomføres etter intern mal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte (problemforståelse og utforming av tiltak). Nytt møte avtales.
Hvem
Den som holder i saken og evt leder. Tjenesteenhet i samråd og samarbeid med foresatte/barn/ungdom avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.
Verktøy
1.

Iverksetting av tiltak

Hva

Iverksetting av interne tiltak. Dette kan inkludere bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere.

Hvordan
Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen.
Hvem
Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester.
Verktøy
1.

Evaluering

Hva

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 og nivå 2, og vurdere/begrunne behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.  

Hvordan
Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste.
Hvem
A: Alle medarbeidere. B: Utvalgte medarbeidere. C: Rektor
1.

1) Avslutte/Fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til tiltaksteam

Hva

Beslutning om: 1) Avslutte eller fortsette tiltak 2) Eventuelt fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 2 3) Fortsette til nivå 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 3. Ved overføring til nivå 3 vurderes: a) Om det er behov for tverrfaglige beslutninger der det involveres flere tjenester i beslutningen, og/eller: b) Om flere tjenester kan ha et relevant tjenestetilbud

Hvordan
Bruke meldingskjema til Tiltaksteam barn og unge el PPT/ Logoped
Hvem
Beslutning fattes av rektor/ledende helsesøster i samarbeid med foresatte
Verktøy

Nivå 3

Tiltaksteam barn og unge

1.

Saken meldes til og vurderes av tverrfaglig team

Hva

Med tverrfaglig innsats menes at det er behov for flere tjenester (enn to) involvert i saken og der det er behov for at de involverte tjenestene enten har en oppfølgingsrolle eller en rolle i å levere tiltak.

Tiltaksteam barn og unge tar en vurdering av behov for tverrfaglig innstas, samt hvem som eventuelt skal delta.

Hvordan
Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre kan inviteres til møtene. Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans/instanser inkluderes.
Hvem
Tiltaksteam, melder+ barn/unge og foresatte (ikke obligatorisk)
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglig møte

Hva

Med tverrfaglig planleggingsmøte menes et faglig forum satt sammen av representanter for aktuelle tjenester i den aktuelle saken. Møtet inneholder a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen. 

Hvordan
Tverrfaglig møter
Hvem
Representanter fra ulike tjenester +barnet/ ungdommen og foresatte
Verktøy
1.

Iverksetting av koordinert tiltak

Hva

Gjennomføring av koordinert innsats enten i form av sekvensielle eller parallelle tiltak. 

Hvordan
Gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelse aller andre rutiner/prosedyrer/regelverk.
Hvem
Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak
1.

Evaluering

Hva

Evaluering av den tverrfaglige innsatsen. Evalueringen bør ha som siktemål å vurdere fortsatt innsats, endret innsats og eventuelt melding til barnevern. 

Hvordan
Evalueringen skal følge et fast evalueringssystem som bygger på analyse av mål og tiltak.
Hvem
Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken, barnet/ungdommen og foresatte.
Verktøy
1.

Videre arbeid

Hva

Dette innebærer beslutning om: 1)  Avslutte eller fortsette 2) Eventuelt fortsette med individ-/ systemtiltak på nivå 3 eller gå tilbake til nivå 2. Ved overføring til nivå 2, fortsetter prosessen som tjenesteintern innsats (eventuelt i bilateralt samarbeid med andre tjenester). Vurdere melding videre til KE.

Hvordan
Beslutningsprosedyren bør formaliseres og involvere tiltaksteamet og foresatte.
Hvem
Endelig beslutning fattes av KE hvis tverrfaglig gruppe ikke blir enige i beslutningen.