Nivå 2

TPO
1.

Opprette kontakt med annen tjeneste

Hva

Innhent samtykke fra foresatte og innkall aktuelle hjelpetjeneste til møte. Saken opprettes i kommunens sak/arkivsystem.

Informere foreldre om handlingsmodellen, avtal møtetidspunkt.

Hvordan
Mal for konkretisering av problemstilling, mulige årsaker og eventuelle forslag til tiltak.
Hvem
Den som har meldt undringen, evt i samarbeid med kollega eller leder.
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva

«Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte/barn/ungdom» inneholder følgende oppgaver: a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen.  

Hvordan
Tverrfaglig møter.Møtet gjennomføres etter intern mal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte (problemforståelse og utforming av tiltak). Nytt møte avtales.
Hvem
Den som holder i saken og evt leder. Tjenesteenhet i samråd og samarbeid med foresatte/barn/ungdom avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.
Verktøy
1.

Iverksetting av tiltak

Hva

Iverksetting av interne tiltak. Dette kan inkludere bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere.

Hvordan
Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen.
Hvem
Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester.
Verktøy
1.

Evaluering

Hva

Evaluere iverksatte tiltak på nivå 1 og nivå 2, og vurdere/begrunne behov for ytterliggere bistand enten i form av interne tiltak, tiltak i andre tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.  

Hvordan
Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste.
Hvem
A: Alle medarbeidere. B: Utvalgte medarbeidere. C: Rektor
1.

1) Avslutte/Fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til tiltaksteam

Hva

Beslutning om: 1) Avslutte eller fortsette tiltak 2) Eventuelt fortsette individuelt- eller systemtiltak på nivå 2 3) Fortsette til nivå 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på nivå 3. Ved overføring til nivå 3 vurderes: a) Om det er behov for tverrfaglige beslutninger der det involveres flere tjenester i beslutningen, og/eller: b) Om flere tjenester kan ha et relevant tjenestetilbud

Hvordan
Bruke meldingskjema til Tiltaksteam barn og unge el PPT/ Logoped
Hvem
Beslutning fattes av rektor/ledende helsesøster i samarbeid med foresatte
Verktøy