Nivå 3

Tiltaksteam barn og unge
1.

Saken meldes til og vurderes av tverrfaglig team

Hva

Med tverrfaglig innsats menes at det er behov for flere tjenester (enn to) involvert i saken og der det er behov for at de involverte tjenestene enten har en oppfølgingsrolle eller en rolle i å levere tiltak.

Tiltaksteam barn og unge tar en vurdering av behov for tverrfaglig innstas, samt hvem som eventuelt skal delta.

Hvordan
Møter settes for vurdering av tiltak, videreføring eller for nye tiltak. Foreldre kan inviteres til møtene. Gjennomgå og undertegne samtykkeskjema der ny instans/instanser inkluderes.
Hvem
Tiltaksteam, melder+ barn/unge og foresatte (ikke obligatorisk)
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglig møte

Hva

Med tverrfaglig planleggingsmøte menes et faglig forum satt sammen av representanter for aktuelle tjenester i den aktuelle saken. Møtet inneholder a) drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles virkelighetsforståelse), b) planlegge aktuelle tiltak, c) evaluere beslutningsprosessen. 

Hvordan
Tverrfaglig møter
Hvem
Representanter fra ulike tjenester +barnet/ ungdommen og foresatte
Verktøy
1.

Iverksetting av koordinert tiltak

Hva

Gjennomføring av koordinert innsats enten i form av sekvensielle eller parallelle tiltak. 

Hvordan
Gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelse aller andre rutiner/prosedyrer/regelverk.
Hvem
Ansvarlige i de respektive tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak
1.

Evaluering

Hva

Evaluering av den tverrfaglige innsatsen. Evalueringen bør ha som siktemål å vurdere fortsatt innsats, endret innsats og eventuelt melding til barnevern. 

Hvordan
Evalueringen skal følge et fast evalueringssystem som bygger på analyse av mål og tiltak.
Hvem
Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken, barnet/ungdommen og foresatte.
Verktøy
1.

Videre arbeid

Hva

Dette innebærer beslutning om: 1)  Avslutte eller fortsette 2) Eventuelt fortsette med individ-/ systemtiltak på nivå 3 eller gå tilbake til nivå 2. Ved overføring til nivå 2, fortsetter prosessen som tjenesteintern innsats (eventuelt i bilateralt samarbeid med andre tjenester). Vurdere melding videre til KE.

Hvordan
Beslutningsprosedyren bør formaliseres og involvere tiltaksteamet og foresatte.
Hvem
Endelig beslutning fattes av KE hvis tverrfaglig gruppe ikke blir enige i beslutningen.