Oppmåling

Innhold

Oppmåling av eiendom

En oppmålingsforretning skal:

 • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • Merke og måle eksistrerende grenser i mark i tråd med partenes påstander og fremlagte dokument
 • Fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (Matrikkelen). For ny matrikkelenhet gjelder at du først og fremst har tillatelse fra kommunen etter Plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen.
 • Merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter Plan- og bygningsloven.

Deling av eiendom (fradeling)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling) etter Plan- og bygningsloven 
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Spesielt om landbrukseiendommer

I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert. En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen.

Ved avgjørelse om samtykke skal gis, skal det bl.a. tas hensyn til:

 • om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
 • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
 • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. Samtykke til deling kan gis dersom:

 • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
 • deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke til deling av landbrukseiendom kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Kontakt: Grendland Landbrukskontor, tlf.: 35 58 10 00 


Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen.
 • Oppmåling av ny grense.

Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Klarlegging av eksisterende grense/Grensepåvisning

Dersom grensemerkene for eksisterende eiendom ikke er nedsatt tidligere, er fjernet eller ødelagt, kan hjemmelshaver eller fester rekvirere klarlegging av eksisterende grense.


Der grensene er fastsatt og koordinatbestemt tidligere gjennomføres saken som en grensepåvisning. Aktuelle grensepunkt blir da satt ut og merket med godkjente grensemerker.


Dersom grensene ikke er fastlagt tidligere, eller grensene ikke lar seg rekonstruere, må partene påvise sine grenser.


Hjemmelshaver eller fester må underskrive på søknadsskjemaet. Det må legges ved et kart som viser hvilke grensepunkter som ønskes satt ut eller hvilke grenselinje som ønskes klarlagt.

Grensejustering

Mellom naboeiendommer kan det foretas små justeringer av eiendomsgrensene. De berørte partene må være enige om at ei slik justering foretas. En grensejustering er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og behandles kun etter matrikkellova.


Dersom søknaden blir godkjent må det avholdes en oppmålingsforretning. Kommunen varsler alle berørte parter (rekvirent og naboer) om når forretningen skal avholdes. Ved forretningen avklares eksisterende grenser samt de nye grensene som avmerkes og registreres i Matrikkelen.


Matrikkellova setter klare grenser for hvor store arealer som kan grensejusteres. Areal som grensejusteres kan ikke overstige 5 % av den minste av berørte eiendommer.


Alle berørte parter må underskrive på søknadsskjema.
Det omsøkte areal må tegnes inn på situasjonskart. Nabovarsel er unødvendig.
Grensejustering kan ikke foretas i strid med gjeldene reguleringsplan eller overordnet plan.

Seksjonering/Reseksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1.1.2018 (se link).

Reseksjonering er å endre allerede seksjonert eiendom.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer. På denne måten unngår du en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må i tilfelle søke om å dele eiendommen i stedet for å seksjonere den.

Skal du seksjonere et søknadspliktig byggetiltak, husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken.

Ønsker du å endre en eiendom som allerede er seksjonert, må du søke om reseksjonering.

Hvordan søker jeg om seksjonering/reseksjonering?

Skriv ut søknadspapirer og fyll inn manuelt. Du skal sende tre eksemplarer. Et eksemplar må du underskrive og sende kommunen.

Søknadsskjema for utskrift til seksjonering

Søknadsskjema for utskrift til reseksjonering

Vedlegg:

 • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
 • Plantegninger
 • Vedtekter

Sammenslåing av eiendommer

Matrikkelenheter som har samme eier og brukes som en enhet kan sammenslås til en matrikkelenhet. Tilsvarende gjelder for anleggseiendommer. Matrikkelenheter eller anleggseiendommer som skal slås sammen skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum.

Den eller de som har grunnbokshjemmel som eier, kan kreve sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter. Matrikkelenhetene skal ligge i samme kommune og ha samme hjemmelsforhold. Festeenheter kan slås sammen dersom de hører til eller er utskilt fra samme grunneiendom og festekontraktene har samme innhold og gjelder mellom samme parter. Matrikkelenheter som skal utgå må være fri for heftelser, eventuelt ha samme heftelser som matrikkelenheten som skal bestå.

Før krav om sammenslåing sendes kommunen, bør søker ha kontaktet tinglysingen for å få oversikt over eierforhold og eventuelle panthavere på alle matrikkelenheter som inngår i sammenslåingen. Dersom eierforhold og/eller pant er ulike på de forskjellige matrikkelenhetene, må det ryddes opp i dette på forhånd.

Krav om sammenslåing skal sendes kommunen skriftlig og være underskrevet av samtlige hjemmelshavere. Med kravet skal følge kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder, bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet og dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, f.eks samtykke til tinglysing fra rettighetshavere ved urådighet.

Gebyr

Oppmålingsgebyr 2023

Skjema

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – deling av eiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - matrikkelloven

Nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel

Seksjonering

Reseksjonering

Sammenslåing

Kontaktinformasjon

Tove Fagerbæk

Epost: tfa@siljan.kommune.no

Telefon: 911 67 957

Publisert: 22.06.2017 09.26