Drikkevannsforsyning

Innhold

Vannforsyning

Kommunens hovedmål er å levere trygt, sikkert og tilstrekkelig vann til kommunens innbyggere. Siljan kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I kommunen er det 23 km med vannledninger, i tillegg til 2 vannpumpestasjoner og ett vannbehandlingsanlegg.

Skisjø er Siljan kommunes vannkilde og vannintaket er i nordenden av Skisjø hvor vannet blir pumpet opp til vannbehandlingsanlegget i Industrivegen. Vannet blir renset i marmorfilter og behandlet med UV-belysning. Anlegget ble satt i drift i 2003 og har senere blitt bygd ut i 2013.

Vannmålere

 Alle næringsbygg skal ha vannmåler, og det er frivillig for boliger.

Vannmåleren er huseierens eiendom og må derfor betale dette selv. Installasjonen må utføres av godkjent rørlegger som sender melding om at dette er utført til Siljan kommune på  post@siljan.kommune.no

Mer informasjon her

Lekkasje på stikkledningen?

Hvordan oppdage vannlekkasje?

Vannlekkasje kan oppdages ved vannansamling på overflaten, sus i ledningen eller at trykket blir borte. Hvis kommunen oppdager lekkasje på din stikkledning eller påkoblingspunkt, sendes et pålegg om at du må utbedre  eller sørge for reparasjon. 

Jeg har vannlekkasje - hva gjør jeg?

Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden. Vannlekkasjer fører til at viktig drikkevann forsvinner, og det må derfor raskt stoppes. Lekkasjer kan også føre til skade på egen eller andres eiendom.

Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for stenging av vannet, samt varsler berørte abonnenter. Rørlegger plikter å melde inn reparasjonen til kommunen med dokumentasjon på utført arbeid.

Det koster ingenting for deg når vi behandler Søknad om tilknytning/endringsmelding eller når vi stenger vannet på hovedledning som følge av en reparasjon på ditt private ledningsanlegg.

Rørleggerens plikter i forbindelse med vannlekkasjer.

Reparasjonen er meldepliktig iht. søknad om tilknytning. Dette sikrer deg at rørleggeren du valgte har nødvendig kompetanse og gir deg dokumentasjon på utført arbeid. Kommunen mottar da et geografisk innmålt ledningsanlegg som kan registreres i kartverket med nye data.

Kommunen skal selv stenge ventiler på hovedvannledningen. Kommunens driftsavdeling kontaktes av din rørlegger. Berørte abonnenter som eventuelt mister vannet en periode skal varsles av din rørlegger.

Brunt vann

Problemet oppstår når vi må stenge ved akutt vannlekkasje, spyling eller driftsavbrudd. Partikler fra innsiden av rørveggen vil bli revet løs når vannet endrer hastighet eller retning.Brunt vann er ikke farlig. La det kalde vannet renne til det blir klart.

Hvordan unngår jeg frostskader på vannrør?

  • Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. På grunn av trykkøkningen kan det oppstå brudd på vannledning som fryser, med påfølgende vannlekkasje og vannskade på bygning når vannet tiner igjen.
  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen til lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryp-rom, yttervegger, gulv og tak.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning. Tomme sluk (vannlåser) kan medføre at lukt fra avløpsledningen siver inn i huset.

Kontakt rørlegger hvis uhellet er ute.

Er vannet bløtt eller hardt?

Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedsakelig kalsium- og magnesiumsalter. Overflatevann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hvilke bergarter det er i kontakt med.

Drikkevannsforskriften stille ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet, da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, bare bruksmessige. Kalsium i drikkevannet gir også mindre korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav.

Et optimalt innhold av kalsium vil normal ligge mellom 15-25 mg Ca/l. Magnesiuminnholdet bør være laver enn 10 mg Mg/l, noe det normalt er i Norge.

Behov for hardhet på drikkevannet er vanligvis først aktuelt over 8ºdH.

Hardhetsgraden i vann

Kalsium innholdet i Siljans drikkevann ligger på ca 15 mgCa/l, noe som gir en hardhet på 2,5-3,0 dHº (Tysk hardhetsgrader)

Det er normalt ikke nødvendig å endre på standardinnstillingen på vaskemaskinen.

Hvorfor har vannet dårlig smak?

Hvis vannet blir stående lenge i røret kan det gi dårlig smak. Det kan derfor være greit å la det renne litt før du skal drikke.

Bør jeg installere filter på kranen?

Nei, det er ikke nødvendig

Vanngebyr

Årsgebyret er delt i to; en fast og en variabel del.

  • Fast del, er uavhengig av vannforbruket
  • Variabel del, er avhengig av stipulert eller målt forbruk. Alle virksomheter skal har vannmåler.

For boliger er gebyret avhengig av boligtype. Fastdel for boliger er likt uansett om boligen har vannmåler eller ikke.

For virksomheter er gebyret avhengig av størrelsen på vannmåleren.

Se gebyrregulativ

Publisert: 22.06.2017 11.04