Loppedåpan barnehage

Innhold

"Et godt sted å være, leke og lære"


Om Loppedåpan barnehage

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Holtesletta i Siljan kommune, med friluftsområder, barneskole og idrettshall som nærmeste nabo.

Visjon

Et godt sted å være, leke og lære

Vi legger vekt på å gi barna gode barndomsopplevelser. Det vil si allsidige erfaringer med vekt på fellesskapsopplevelser med andre barn og voksne

Profil

Relasjonsbarnehage

Loppedåpan er en relasjonsbarnehage med hovedfokus på å bygge gode relasjoner i samspill med andre. Der barnehagehverdagen preges av tillit, trygghet og trivsel i alle ledd. For å kunne utvikle seg og lære så trenger alle et trygt og godt barnehagemiljø med vennskap på dagsorden. Den gode kommunikasjonen skal gjennomsyre hverdagen. Relasjonskvalitet er derfor en flerårig satsing i barnehagen og skal involverer ledere, hele personalgruppen, foreldrene og barna.

Formål
 • Loppedåpan skal drive barnehage med høy kvalitet på hele vårt tilbud
 • Vi skal jobbe for å gi barn i Siljan et godt oppvekst og læringsmiljø
 • Vi skal være en relasjonsbarnehage som har et trygt og godt barnehagemiljø i fokus
 • Vi skal yte god service og sørge for fornøyde brukere av vår barnehage
 • Vi skal sørge for trygge, glade barn og voksne som trives i vår barnehage
 • Vi skal ivareta et godt foreldresamarbeid til barnets beste
Pedagogisk plattform
 • Vår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i vår barnehage
 • Den pedagogiske plattformen består av vårt menneske- og læringssyn og våre verdier som ligger til grunn for hele vår virksomhet.
Menneskesyn
 • Hvert barn og hver voksen er et unikt individ med sin historie
 • Alle er verdifulle og har ressurser å tilføye felleskapet i barnehagen
 • Alle har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med andre, men trenger tilpasset oppfølging/ledelse
 • Vi er gjensidig avhengige av hverandre for å oppnå kvalitet
 • Det er vår oppgave som voksne å få tak i hva hver enkelt trenger for å utvikle seg på best mulig måte
Læringssyn
 • Et helhetlig læringssyn ligger til grunn for innholdet i vår barnehage
 • Vi må se omsorg, danning, lek og læring i en sammenheng
 • Læring skjer gjennom bruk av språk og sosialt samspill med andre
 • Barn må selv få medvirke og være deltagende i egen læringsprosess
Voksenrollen
 • Vi skal være barnets trygge base og trygge havn når det er i barnehagen
 • Vi ser barnets behov og støtter barnet i dets utforsking
 • Vi er tilstedeværende og tydelige voksne
 • Vi skal la barna få medvirke og være viktige aktører i eget liv
Fagteam barnehage

Fagteam gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder med særlige behov i Siljan kommune. De fleste barn vi arbeider med går i barnehage og hjelpen gis der. Ansatte i fagteamet samarbeider tett med barnehagepersonell og barnets foreldre.

Foreldresamarbeid

I Barnehageloven presiseres kravet til samarbeid mellom barnehage og hjem. Virksomheten i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

Les mer om dette i brosjyren "Samarbeid hjem-barnehage" (pdf)

Kommunikasjon barnehage/hjem - foregår via appen MyKid, som samler og distribuerer all informasjon mellom barnehagen og hjemmet. Logg inn via appen MyKid eller MyKi.no.

Avdelinger

Loppedåpan har 72 barnehageplasser, fordelt på fire avdelinger på huset med 18 plasser på 3-6-års avdeling og 9 plasser på 1-3 års avdeling.

I tillegg er det en egen friluftsavdeling med 16 plasser, som ligger i skogholtet rett ved Loppedåpans uteområde. Fra høsten 2024 vil denne bli utvidet med to avdelinger; Blåbæret og Tyttebæret, med plass til 18 barn i alderen 3-6 år. Friluftsavdelingen har et utvidet fokus på naturopplevelser gjennom året.

Siljan kommune følger nasjonalt vedtatt pedagog og bemanningsnorm med en grunnbemanning på 3 voksne pr. avdeling, 1 pedagogisk leder samt fagarbeidere og barnehagelærere. Vi har en stabil og erfaren personalgruppe. Våre ansatte har barnehagelærerutdanning eller fagbrev som barne og ungdomsarbeidere, og vi har erfarne vikarer.


Avdeling Skogloppa

Åpningstid

Kl. 07:00 - 16:45

Barnehageruta

Barnehageruta for barnehagene i Siljan 2023-2024.

Søke eller endre barnehageplass

Søke eller endre barnehageplass gjør du i Barnehageportalen.

Søknadsfrist er 1.mars

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle familier med barn i førskolealderen ett til seks år kan søke barnehageplass. For å få plass i en kommunal barnehage må familien bo i kommunen når plassen skal tas i bruk.

Barn som oppfyller disse kriteriene er prioritert en tildeling av barnehageplass:

Barn som fyller 1 år innen utgangen av november det året det søkes, og som er bosatt i Siljan når plassen skal tas i bruk har rett til plass i følge §12a i Lov om barnehager. Barn som har nedsatt funksjonsevne og som har sakkyndig vurdering. Søkes det om prioritert plass pga sykdom eller funksjonshemming må dette dokumenteres. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.   

Om søknadsprosessen

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året. Man kan søke tre alternativer, Sagaenga, Loppedåpan og Skogloppa.

Barn som allerede har plass men ønsker endringer av barnehage og/eller %plass, må også søke innen fristen.

Søknadsfrist er 1.mars, med oppstart 1.august.

Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrere i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer i opptaksnemnda.

Det legges vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket.

Det søkes om barnehageplass elektronisk fra Barnehageportalen. Svar på barnehageplass blir gitt i samme foreldreportal rundt midten av mars. Deretter har foreldre en uke på å svare tilbake til kommunen - i Barnehageportalen på om de ønsker plassen eller ikke.

Plass i barnehage må sies opp innen den 30. i måneden (i Barnehage- og SFO-portalen).

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Klagefristen er tre uker etter mottatt svar på barnehageplass. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Hva koster barnehageplass i Siljan?

Priser pr. måned fra 1.januar og 1. august 2024
   1. januar 1.august   
5 dager 100% plass                             kr. 3.000,-

kr. 2.000,-  

4 dager 80% plass

kr. 2.400,-

kr. 1.600,-

3 dager 60% plass

kr. 1.800,-

kr. 1.200,-

2,5 dager 50% plass

kr. 1.500,- 

kr. 1.000,-

Kostpenger på 443 kroner for full plass kommer i tillegg.
I Skogloppa er kostpris 277 kroner.

                 

Søskenmoderasjon gis med 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn.

Kommunen følger statens moderasjonsordninger. Se mer informasjon om dette her, og om de kommunale moderasjonsordningene.

Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påbeløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr. 443,-.

 Moderasjonsordninger

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

Grensen for maksprisen blir fastsatt av Stortinget, og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. I Siljan er dette kr. 410,- for full plass.

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Det er to nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen:

 1. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal man har redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen. Fra 1.januar 2020 gjelder dette husholdninger med en samlet inntekt inntil 574.750,- kroner.

 2. Fra 1. august 2019 har alle 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timers gratis kjernetid pr. uke. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548.500 kroner. Fra 1.august 2020 endres prisen for gratis kjernetid til 566 100 kroner.
Kommunal moderasjonsordning

Siljan kommune har en egen moderasjonsordning for familier og husholdninger med lav inntekt.

Dersom husholdningens samlede bruttoinntekt er lavere enn 3G ( beløp i 2024 er kr. 355.860,-), kan det søkes om 60% reduksjon i foreldrebetalingen.

Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Familier som har inntekt under kr. 428 000,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

Søknader på moderasjonsordninger må gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett år om gangen. Søknaden skal inneholde det siste års skattemelding og annen dokumentasjon på inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et
barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. Jamfør forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Søk om redusert foreldrebetaling for barnehageplass (elektronisk skjema)

Søk om redusert betaling for barnehageplass  (pdf-skjema)

Planer og lovverk

Barnehagene i Siljan er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for Oppvekst. Barnehages samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Barnehageloven

Vedtekter kommunale barnehager

Helhetlig skole og barnehageplan

Rammeplan for barnehager

Årsplan 2024-2025 i Loppedåpan barnehage

Retningslinjer for FAU og SU Loppedåpen

Veilder Klær og utstyr Loppedåpan

Plan for trygt og godt barnehage- og skolemiljø

Plan for kosthold og matglede i Loppedåpan barnehage

Plan for fysisk aktivitet og bevegelsesglede i Loppedåpan barnehage

Innmelding 1. klasse

Alle barn som er folkeregistrert i Siljan kommune vil motta vedtak om skoleplass innen 1.mars.

Flytter du til kommunen etter dette tidspunktet må du ta kontakt med Midtbygda skole på tlf.: 35 94 28 80.

Publisert: 27.08.2019 15.31
Loppedåpan barnehage

Besøksadresse:

Loppedåpan 59
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942920

Kontaktperson: Lisbeth E. Christensen

Tittel: Barnehagestyrer

Telefon: 958 51 231

Kontaktperson: Lisbeth Gulset

Tittel: Barnehageleder

Telefon: 994 48 601